Maintaining biodiversity in grasslands (BDUZ)

 • Service code:
  LAD BDUZ
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ). Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās. Visā Latvijas teritorijā līdz 2020.gadam notiks ilggadīgo zālāju pārvērtēšana, ko veiks Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP). Tas nozīmē, ka līdz 2013.gadam atzītās BVZ platības tiks pārvērtētas, lai noteiktu, vai tajās esošie ilggadīgie zālāji atbilst no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu Eiropas Savienības nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopa vai putnu dzīvotnes prasībām (turpmāk – ES nozīmes zālāju biotops). Ja pēc pārvērtēšanas, ilggadīgo zālāju atzīs par ES nozīmes zālāju biotopu, tam tiks noteikta ražības klase un atbilstoša likme (zemākā likme 1.ražības klasei, bet augstākā – 4.klasei).

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā