Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

 • Service code:
  LAD BSA SLM
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu. SLM piešķir kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Informāciju par lauksaimniekiem, kuri var saņemt SLM maksājumu un attiecīgos dzīvniekus LAD noteiks, izmantojot LDC dzīvnieku reģistra datus. Tādēļ par deklarētajiem dzīvniekiem uzskatīs tos LDC dzīvnieku reģistrā esošos dzīvniekus, kuri atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Lai saņemtu SLM maksājumu, liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā. Dzīvnieki, kuriem dzīvnieku reģistrā tiks konstatēti identificēšanas un reģistrēšanas pārkāpumi, tiks uzskatīti par dzīvniekiem attiecībā uz kuriem konstatētas neatbilstības. Lauksaimniekam, kuram nav platību un kas pretendē uz SLM, atbalstu piešķir tikai tādos gadījumos, ja kopējais atbalsta apjoms ir vismaz 100 EUR (ja mazāks, tad netiks izmaksāts).

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā