Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi

 • Service code:
  LAD ZAL
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Zaļināšanas maksājuma mērķis ir palielināt lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā, ievērojot trīs lauksaimniecības prakses: •kultūraugu dažādošana; •ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana un/vai uzturēšana; •esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana. Piesakoties Vienotajam paltības maksājumam, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam. Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas tiek pieteikti ar atzīmi "Platība bez atbalsta", ja vien saimniecībai nav piemērojams izņēmums.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā