Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

  • Service code:
    LAD BSA SKZ
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu. Atbalstu var saņemt par kazu, ja: 1.ganāmpulkā ir vismaz trīs atbalsttiesīgas kazu mātes; 2.tā laika posmā no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. ir atnesusies; 3.tā noturēta lauksaimnieka ganāmpulkā trīs mēnešus pēc kārtas, sākot no 15.05.2018.; 4.tā ir reģistrēta un apzīmēta, un par to ir sniegta informācija normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.