Ciltsdarbs

Ciltsdarbs Latvijā tiek veikts saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu, kura mērķis ir nodrošināt ciltsdarba sakārtošanu un attīstību valstī, lai sekmētu augstražīgu ganāmpulku izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības produkcijas ražošanu.

Ar ciltsdarbu saistīto pasākumu kompleksu organizē valsts aģentūra Lauksaimniecības datu centrs”.

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma un citu ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.

Ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, kā arī ar ciltsdarbu saistītu pakalpojumu sniegšanu nodarbojas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas.

Ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu nodarbojas šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais statuss.

Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskie resursi

Latvijā par lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskajiem resursiem tiek uzskatītas Latvijā izveidotās lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes. Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu šķirņu apraksti PDF pielikumos.


LR normatīvie akti

Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumi Nr.13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumi Nr. 419 “Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība

Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.649 „Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.637 „Gaļas kazu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.567 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību

Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības

Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.548 „Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās

Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.528 „Aitu pārraudzības kārtība

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.479 „Cūku pārraudzības kārtība

Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumi Nr. 361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.475 „Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība

22.07.2014. MK noteikumi Nr. 420 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.473 „Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.447 „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību

Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.402 „Medus bišu pārraudzības kārtība

Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumi Nr 514 “Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

Ciltsdarba programmas Latvijā

Citi normatīie akti pieejami "Lauksaimniecības datu centra" mājas lapā

ES normatīvie akti

Direktīvas

Regulas

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija Regula (ES) Nr. 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”). Dzīvnieku audzēšanas regulu piemēro no 2018.gada 1.novembra.

Lēmumi