Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

 • Pakalpojuma kods:
  LAD BSA SLS
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu. BSA par sertificētu labības sēklu (SLS) var saņemt, ja: 1.attiecīgajā platībā tiek audzēti kvieši (Triticum aestivum L., Triticum spelta L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (Triticosecale Wittm), mieži (Hordeum vulgare L.), auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K.Koch, Avena nuda L.) un griķi (Fagopyrum esculentum Moench); 2.tiek izpildītas labības sēklaudzēšanas prasības, tostarp līdz nākamā gada 15.maijam iegūta PB, B un C kategorijas sēkla; 3.kopējā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM; 4.vidēji no 1 ha ir iegūts un sertificēts atbilstošs attiecīgās sugas sēklu daudzums: mieži, vasaras 1,41 t/ha; kvieši, vasaras 1,89 t/ha; auzas 1,85 t/ha; griķi 0,52 t/ha; tritikāle, vasaras 1,00 t/ha; kvieši, ziemas 2,33 t/ha; rudzi 1,40 t/ha; tritikāle, ziemas 1,45 t/ha; mieži, ziemas 1,20 t/ha. Maksimālo ha skaitu, par kuru var saņemt atbalstu, nosaka, sertificēto sēklas daudzumu, dalot ar attiecīgās sugas sēklu ražības rādītāju. Ja nosacījums netiks izpildīts, tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai un attiecīgais atbalsta veids tiks noraidīts!; 5.lauksaimnieks, VAAD piesakot labības sēklu platību lauku apskatei, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Vienotajam iesniegumam.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • E-adrese