Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

 • Pakalpojuma kods:
  LAD NIM
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir kkgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK. Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas: •Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā; •mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem. Atbalsta pretendents ir persona, kura apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15.jūnijā ir tā: •īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs); •tiesisko valdītāju kooperatīvs; •tiesisko valdītāju apvienība. Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu iesniegt Vienoto iesniegumu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Uz atbalstu nevar pretendēt par pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu meža zemes platību.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens