Meliorācija

Meliorācijas sistēmu hidromelioratīvā būvniecība un ekspluatācija (normatīvie akti)

Likumi:
o    Meliorācijas likums
o    Būvniecības likums
 

Ministru kabineta noteikumi:
o    MK 14.08.2014.noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
o    MK 16.09.2014.noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”
o    MK 30.06.2015.noteikumi Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”
o    MK 03.08.2010.noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”
o    MK 13.07.2010.noteikumi Nr.623  „Meliorācijas kadastra noteikumi”
o    MK 10.08.2010.noteikumi Nr.756 „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”
o    MK 06.07.2010.noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu”
o    MK 07.07.2015.noteikumi Nr.378 „Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”
o    MK 28.07.2015.noteikumi Nr.439 „Latvijas Melioratoru biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”
o    MK 02.05.2012.noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”