Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

  • Pakalpojuma kods:
    LAD BLAV
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Īstenojot pasākumu "Bioloģiskā lauksaimniecība" tiks sekmēta lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes virskārtas aizsardzība pret augsnes degradācijas procesiem, saglabājot augsnēs organiskās vielas.