Tirdzniecība ar dzīvniekiem un to bioproduktiem

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksa 2.10.1. nodaļa un 3.5.1. pielikums (prasības pērtiķu kārtas dzīvnieku (zemāko un augstāko pērtiķu) turēšanai karantīnā).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu.

Komisijas 2013.gada 28.jūnija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem.

Komisijas 2010.gada 12.marta Regula (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības.

Komisijas 2013.gada 7.janvāra KOMISIJAS Īstenošanas Regula (ES) Nr. 139/2013,ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus.

Komisijas 2008.gada 8.augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem.

Komisijas 2005.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1739/2005, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm.

Komisijas 2004.gada 30.marta Regula (EK) Nr. 599/2004 par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem.