Koksnes resursu ieguve

2016. gadā Latvijā tika nocirsti 10,56 miljoni kubikmetru koksnes. Koku ciršanas apjomu dinamiku ietekmē daudzi faktori - valsts attīstība, vispārējā ekonomiskā situācija, kokmateriālu cenas tirgū, likumdošana utt. ciršanas apjomi.

Dati iegūti izmantojot informāciju, ko pārskatos par 2016.gadā veikto saimniecisko darbību meža zemēs snieguši meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji un kura fiksēta Meža valsts reģistrā. Ja informācija par iepriekšējā gadā veikto saimniecisko darbību netiek iesniegta, vai Valsts meža dienesta darbiniekiem rodas šaubas par informācijas patiesumu - tā tiek pārbaudīta apsekojot stāvokli dabā. Izcirstajos apjomos norādīti likvīdās koksnes kubikmetri.

2016.gadā izcirstais koksnes apjoms ir 10,56  miljoni kubikmetru koksnes, no kuriem 5,11 (48,4 % no kopējā izcirstā koksnes apjoma) miljoni kubikmetru iegūti valsts mežos un 5,45 (51,6% no kopējā izcirstā koksnes apjoma) miljoni kubikmetru iegūti privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos.

2016.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir nocirsts par 0,06 miljonu kubikmetru mazāk. Izcirstās koksnes apjoms samazinājies valsts mežos  par  0,11 milj. kubikmetriem koksnes , bet   pārējos mežos izcirstais koksnes apjoms ir palielinājies par 0,05 milj. kubikmetru.