Aktuālais likumdošanā izmēģinājumu dzīvnieku labturības jomā

Zemkopības ministrija informē, ka no 2011.gada 1.janvāra spēkā stājušies Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1131 „Noteikumi par izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrāciju, kārtība, kādā veicamas darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un izmēģinājumu dzīvniekiem nodrošināmās labturības prasības” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1131) un attiecīgi spēku zaudē Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumi Nr.450 „Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas, tirdzniecības un nogalināšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.450).

MK noteikumi Nr.1131 sagatavoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 4.punktu un Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 11.punktu. Ar MK noteikumiem Nr.1131 tiek precizētas un ieviestas prasības, kas noteiktas Padomes 1986.gada 24.novembra Direktīvas 86/609/EEK par to dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem.

Prasības, kas noteiktas darbībām ar izmēģinājumu dzīvniekiem, ir vērstas uz to, lai dzīvniekam pēc iespējas samazinātu sāpes, bailes, distresu un ciešanas.

MK noteikumos Nr.1131 noteikts sekojošais tiesību normas:

1) skaidroti lietotie termini;

2) noteiktas kompetentās institūcijas;

3) noteikta izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrācijas kārtība;

4) noteikti izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju, piegādātāju un lietotāju pienākumi;

5) noteikti tās personas pienākumi, kura veic izmēģinājumus;

6) noteikti tās personas pienākumi, kura ir atbildīga par izmēģinājumu dzīvnieku aprūpi;

7) noteikta informācijas par veiktajiem izmēģinājumiem savākšanas, uzglabāšanas un apkopošanas kārtība;

8) noteiktas izmēģinājumu dzīvnieku labturības prasības.

Salīdzinājumā ar MK noteikumiem Nr.450 jaunajos MK noteikumos Nr.1131 noteikta informācijas iegūšanas, apkopošanas un ziņošanas kārtība par izmēģinājumos izmantoto dzīvnieku ieguvi, turēšanu un izmantošanu. Kā arī, noteikta kārtība izmēģinājumu izvērtēšanai, izglītības un apmācības prasības par izmēģinājumu dzīvniekiem atbildīgajai personai un par izmēģinājumu atbildīgajai personai.

Papildus jāņem vērā, ka 2011.gada 1.maijā Latvijā stāsies spēkā 1986.gada 18.marta Eiropas Konvencija par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un tās 1998.gada 22.jūnija Grozījumu protokols (turpmāk – Konvencija).

Konvencija nosaka pienākumus un tiesības personām, kas ir iesaistītas izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzībā un labturības prasību nodrošināšanā.

Lai neradītu situāciju, ka Latvija uzņemas starptautiskas saistības, kas atšķiras no Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām, un ievērotu prasības, kas garantē brīvu preču apriti un pakalpojumu sniegšanu

ES, Latvija neuzņemas papildu prasības, kas ir noteiktas konvencijas:

1) 27.panta 2.punktā par dzīvnieku uzskaiti, jo tas neatbilst ES tiesību aktos noteiktajai izmēģinājumu dzīvnieku uzskaitei;

2) A papildinājuma 2.1. 4.3.apakšpunktā par dzīvnieku transportēšanu. Šīs prasības neatbilst Padomes 2004.gada 22.decembra Regulas Nr.1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā Nr.1255/97 noteiktajām prasībām;

3) 3.punktā par izglītības programmām. Izglītības prasības dažādu profesiju pārstāvjiem nosaka ES dalībvalstīs tā, lai darbinieku zināšanu līmenis atbilstu starptautiskā akta prasībām, bet nenosaka prasības dalībvalstu izglītības sistēmai. Latvija izsaka atrunu tikai jautājumā par to, ka darbinieku izglītības un apmācības standartiem neizmantos Eiropas Padomes 1993.gada 3.decembra rezolūcijā par darbinieku, kuri strādā ar laboratorijas dzīvniekiem, izglītību un apmācību noteiktos standartus, jo tie paredz izveidot akreditētu apmācības programmu. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā šādas izglītības programmas izveidei nav nepieciešamo budžeta līdzekļu, bet noteikt darbinieku apmācību par maksas pakalpojumu ir pārāk dārgi;

4) sugām specifiskajā sadaļā, jo saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ES paredzējusi ieviest tikai daļu no A papildinājuma noteiktajām prasībām.

Konvencijas A papildinājuma vispārīgajā sadaļā izmēģinājumu dzīvnieku audzēšanas, piegādes un izmantošanas uzņēmumiem ir noteiktas detalizētas prasības telpu plānojumam un videi (turēšanas vietas uzlabošanai), kā arī konkrētai darbībai ar izmēģinājumu dzīvniekiem (aprūpei, sagūstīšanai, karantīnai, aklimatizācijai, barošanai, dzirdināšanai, tīrīšanai, nogalināšanai, dokumentācijai un izmēģinājumu dzīvnieku identifikācijai). Šīs prasības ir pielāgotas grauzēju, trušu, kaķu, suņu, mājas (istabas) sesku, primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, lauksaimniecības dzīvnieku, pundurcūku, putnu, abinieku, rāpuļu un zivju etoloģiskajām vajadzībām.

  • Publicēts:
    13.06.2013

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB