Dzīvnieku barība

Dzīvnieku barības kontrole

Dzīvnieku barības aprites likums

Dzīvnieku barības marķēšana

Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumus Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"

Ministru Kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumus Nr.800 "Noteikumi par barības sastāvdaļu kategorijām, ko norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā"

Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1035 „Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai

Ārstnieciskā un diētiskā dzīvnieku barība

Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumus Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"

Nevēlamās vielas dzīvnieku barībā

Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumi Nr.1111 „Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”

17.10.2014. stājušies spēkā grozījumi, kas paredz:

1.2 Barības nekaitīguma prasības nosaka šie noteikumi un Eiropas Savienības regulas barības nekaitīguma jomā (publicētas Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē).
4
(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.620 redakcijā)

Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība

Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība

Ministru Kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.482 "Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju"

Pārtikas un veterinārā dienesta atzītie un reģistrētie dzīvnieku barības aprites uzņēmumi un personas

Dzīvnieku barības higiēna

Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.80 "Noteikumi par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību dzīvnieku barības apritē"

Ministru Kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.865 "Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos"

Dzīvnieku barības paraugu noņemšana un analīžu metodika

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1591 „Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība”