Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  08.02.2018
 • Atbildīgais:
  Inga Žagare

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

Aptauja beidzās 16.02.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ingai Žagarei

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

Zemes pārvaldības un meleorācijas nodaļas

vecākai referentei

67027558, Inga.Zagare[a]zm.gov.lv

 

2018. gada     februārī    Rīkojums Nr.    
Rīgā    (prot. Nr.           .§)

Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā

1.    Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta „c” apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu „Līdumu karjers” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8080 007 0213) 29,4944 ha kopplatībā – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 007 0069) 1,98 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 007 0086) 0,8644 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 007 0209) 26,65 ha platībā – Olaines pagastā, Olaines novadā (turpmāk – nekustamais īpašums), lai to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – parka ierīkošanai un uzturēšanai.

2.    Olaines novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Olaines novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Olaines novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij Valsts kases personā, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents                        Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs                        Jānis Dūklavs

Saistītie dokumenti