Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norise 2016.g.

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norise  2016.g.

Skati- konkursu sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju un LZA LMZN rīko:

•    Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) Prezidente, Prof., Dr. habil. oesc. Baiba Rivža;
•    Nevalstiskās sabiedriskās organizācijas Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padomes(LLZIDP) valdes priekšsēdētājs, Mag.agr. Ģedimins Siliņš.
•    LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs ,LLLZIDP valdes loceklis, Prof. emeritus,  Dr.agr. Dainis Lapiņš;


Konkursa, ar lauka izmēģinājumu un laboratoriju apskati, ceļojošo balvu nominantu izvirzīšanu, kā arī konkursa rezultātu pasludināšanu, norises laiks no 2016.gada 1.apriļa līdz 03.novembrim.


Aicinām piedalīties:
Zemkopības ministrijas departamentu vadītājus, speciālistus; Latvijas Lauksaimniecības universitātes administrāciju, zinātniekus, doktorantūras un maģistrantūras  studentus; Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra speciālistus; Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjus; LU Bioloģijas fakultātes zinātniekus;
Latvijas Agronomu biedrības pārstāvjus; Zemniekus, lauksaimniecības speciālistus, Sabiedriskās organizācijas u.c. interesentus.


Skates-konkursa norises gaita:
•    Pulcēšanās norādītajā datumā, laikā, institūciju administratīvā ēkā;
•    Dalībnieki iepazīstas ar zinātnieku veikto darbu, publikācijām par 2015-2016.gadu;
•    Institūta direktora/struktūrvienības vai nodaļas vadītāja/ informācija par zinātnisko, saimniecisko darbu un aktuāliem uzdevumiem, akcentējot resursu piesaisti un to izmantošanas efektivitāti /20-25 min/;
•    Doktorantu - topošo zinātnieku informācija par promocijas darba izpildi, t.sk. diskusija -20 min. 
•    Lauku izmēģinājumu un/vai laboratoriju un eksperimentu iespēju apskate, iepazīšanās, zinātnieku informācija par zinātnes veiktiem projektiem- 3-5 stundas. Ieteicams paredzēt iespējamo nominantu darbu un tās vides apskati;
•    Noslēgumā diskusijas, domu apmaiņa, ieteikumi darba pilnveidošanai un infrastruktūras attīstībai


Skates-konkursa rezultātus rezumē 2016.gada septembrī LLMZA, Lauksaimniecības zinātnes nodaļa, Zemkopības ministrijas pārstāvji, LLZI Direktoru padomes valde. Skates-konkursa rezultātus un godalgotās vietas tiek paziņotas LLU SIA MPSA „Vecauce” ražas svētkos „Vecauce 2016” –2016.gada 3.novembrī ar saistošu ceļojošo balvu īpašnieku maiņu nākošajam darba gadam – sezonai. 

 

1.3.Pasākuma īstenošanas laiks  (laika grafiks, datums)


Lauku izmēģinājumu un laboratoriju- eksperimentu  skates norises grafiks 2016.gadam.

  

Nr. p.k.

Iestādes nosaukums

Datumus un laiks

1.

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts " Silava"

Pulcēties institūtā " Silava"

Dr.sil. Jurģis Jansons- direktors, mob. 26190266

22.aprilī plkst. 11os

2.

LLU struktūrvienību zinātniskais institūts

" Zemkopības institūts"

Dr.agr. Aivars Jermušs, direktors.  mob.26017777

3.jūnijā plkst. 11os

3.

LLU Lauksaimniecības fakultāte " Agrobioloģijas , Augu un augsnes zinātniskie institūti, MPS " Pēterlauki" .

Dr. agr. Zinta Gaile, fakultātes dekāne.  mob. 29135525

30.jūnijā plkst. 10os

4.

LLU TF - Ulbrokas zinātnes centrs.

Dr .sc. ing. Semjons  Ivanovs- direktors.

mob. 29403708

 

1.jūlijā plkst. 11os

5.

SIA " Pūres dārzkopības pētījumu centrs"

Dr.agr. Jānis Lepsis - valdes priekšsēdētājs.

mob.26336070

4.jūlij plkst.10os

6.

Stendes pētniecības centrs

Dr.agr.Inga Jansone- direktore.

mob.26360266

4.jūlijā plkst.13os

        7.

LLU SIA MPS " Vecauce"

Indulis Ieviņš- direktors, mob.29457307

6.jūlijā plkst.11os

8.

Priekuļu pētniecības centrs

Dr. Arta Kronberga- direktore.

mob.26162194

11.jūlijā plkst. 11os

9.

Dārzkopības institūts

Mg.ocs.Mg.sc.soc. Inese Ebele- direktore.

mob.29466525

12.jūlijā plkst. 11.os

10.

SIA " Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs"

Mg.lauks.Regīna Rancāne- direktore.

mob.26551272

 

20.jūlijā plkst.11os

11.

SIA " Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs"

Dr.agr. Veneranda Stramkale- direktore.

mob.29465004

15.jūlijā plkst.11os

12.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts " BIOR"

Dr.med.vet.Ph.D Aivars Bērziņš- direktors.

mob. 28638292

22.jūlijā plkst.11os

13.

Lauku dienas " Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" - piedalās firmas, ražotāji, zemnieku saimniecības, tirgotāji

Dr.agr. Veneranda Stramkale- direktore.

mob.29465004

14.jūlijā plkst.10.os

14.

Skates-konkursa rezumēšana LLU Lauksaimniecības fakultātē

Mag.agr. Ģedimins Siliņš- LLZI Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs

mob. 26116744

23.septembrī plkst.11os

15.

Skates- konkursa godalgoto vietu paziņošana, apbalvošana LLU SIA MPS " Vecauce"  ražas svētkos   " Vecauce 2016"

Dr.agr.Dainis Lapiņš- LLMZS Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, LLZI Direktoru padomes valdes loceklis.

mob.29279269

3.novembrī plkst.14os

 

LLZI Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs:                             Ģedimins Siliņš.
2016.gada " ..............." .......................

 

  • Publicēts:
    30.05.2016