Pārdomāta augsnes apsaimniekošana un augšņu datu bāzes izveide sekmēs efektīvu lauksaimniecības zemes izmantošanu

Zemkopības ministrija (ZM) ir sākusi vairākas jaunas aktivitātes nacionālā un Eiropas mērogā, lai iegūtu aktuālo informāciju par augsni Latvijā lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs. Iesaisti šajā aktivitātē stimulējusi ZM kā partnerinstitūcijas iesaistīšanās Eiropas teritoriālās sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam projektā “BIO4ECO”. INTERREG EUROPE programmas mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu. “BIO4ECO” projekta mērķis ir sekmēt sinerģiju starp enerģētikas uz zemes politikām un veicināt pāreju uz oglekļa mazietilpīgas attīstības ekonomiku, kas ZM kompetences jomās interpretējams kā bioekonomikas attīstības veicināšana, sekmējot pārdomātu augsnes apsaimniekošanu un zemes izmantošanas politiku.

 

Augsnes kā viena no svarīgākajiem resursiem izpēte un tās apsaimniekošanas jautājumi jo īpaši svarīgi ir šobrīd, kad norisinās aktīvs darbs pie Latvijas zemes apsaimniekošanas politikas izstrādes, kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē.

 

Savukārt ZM strādā pie Kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2020. gada un pagājušā gada nogalē pieņemtās Latvijas Bioekonomikas stratēģijas papildinājumiem, kas būs nepieciešami līdz ar ES Bioekonomikas stratēģijas atjaunināšanu 2018. gada rudenī.

 

Visu šo stratēģiski svarīgo dokumentu izstrāde nav iedomājama bez augsnes jautājumu aktualizēšanas. Tāpēc ZM sadarbībā ar tās iestādēm ir apzinājusi esošo situāciju un iezīmējusi vairākus jaunus darbības virzienus.

 

Kopš 2009. gada Valsts augu aizsardzības dienests pēc lauku saimniecību pasūtījuma veic augsnes agroķīmisko izpēti, iegūstot datus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes agroķīmisko īpašību rādītājiem, kā arī veic augsnes minerālā slāpekļa monitoringu īpaši jutīgajās (nitrātu jutīgajās) teritorijās. Turklāt 2018. gadā ir piešķirts valsts finansējums, lai veiktu reprezentatīvu augsnes agroķīmisko izpēti piecu gadu garumā visos valsts novados kopumā 25 000 ha platībā.

 

Tomēr būtu nepieciešama sistemātiska augsnes auglības monitoringa sākšana, kā arī nopietns darbs pie lauksaimniecības augšņu informācijas sistēmas izveides. Šādu pārliecību deva sadarbība ar Norvēģijas Bioekonomikas izpētes institūta speciālistiem, kas ZM konsultēja “BIO4ECO” projektā.

 

Sadarbībā ar norvēģu partneriem plānots aktualizēt arī tādus nozīmīgus jautājumus kā metodikas izstrāde augšņu kartēšanai un kūdras augšņu kartēšana, kā arī augsnes oglekļa monitoringa sistēmas izveide un nacionālu siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoru iegūšana.

 

“BIO4ECO” projektā Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieki ir sagatavojuši ieteikumus vienam no Latvijā svarīgiem zemes apsaimniekošanas jautājumiem – organiskās jeb kūdrainās augsnes apsaimniekošanai. Pētījuma “Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā – daudzfaktoru ietekmes izvērtējums efektīvas zemes izmantošanas risinājumu piedāvājumā” ieteikumi jau pašlaik tiek izmantoti pētījumā “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā”, un tos ir paredzēts ņemt vērā, plānojot Latvijas lauksaimniecības attīstību un turpinot darbu pie Latvijas zemes apsaimniekošana politikas izstrādes.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    29.08.2018