Dažāda informācija par ES lietu jautājumiem

Ministrijas iekšējie normatīvie akti par ES koordinācijas jautājumiem

 

Kārtība, kādā Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs notiek Eiropas Savienības jautājumu koordinācija, dokumentu aprite un ceļa, viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu atmaksa, atbildīgajām amatpersonām dodoties uz ES Ministru padomes vai ES Padomes darba grupu sanāksmēm  un 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums; 6.pielikums; 7.pielikums.

 

Zemkopības ministrijas ES lietu koordinatori:
 

Iveta Baļčūne - uzrauga ES lietu koordinatoru darbu Zemkopības ministrijā un Latvijas interešu pārstāvēšanu ES institūcijās, kā arī nacionālo pozīciju un instrukciju izstrādi.

 

Zane Celmiņa - nodrošina sagatavošanos ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēm.

 

Kristīne Prancāne – nodrošina sagatavošanos ES Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmēm Zemkopības ministrijas kompetences jomās.

 

Linda Apenīte - nodrošina sagatavošanos ES Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksmēm.

 

Vineta Buņķe - koordinē Zemkopības ministrijas kompetencē esošo ES direktīvu pārņemšanu nacionālajā likumdošanā.

 

Zemkopības ministrijas nozares padomnieki Briselē pārstāv Latvijas Republikas intereses ES institūcijās:

 

Dace Arāja - Zemkopības ministrijas nozares padomniece (atbild par lauksaimniecības jautājumiem), Latvijas pārstāve ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejā.

 

Ilze Lāce - Zemkopības ministrijas nozares atašejs (atbild par lauku attīstības jautājumiem), Latvijas pārstāve ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejā.

 

Ģirts Stenders - Zemkopības ministrijas nozares padomnieks (atbild par veterinārajiem, fitosanitārajiem un pārtikas kontroles jautājumiem).