Programma „Augļi skolai”

Eiropas Komisijas Programma „Augļi skolai” ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.

Programmas mērķis ir apturēt augļu un dārzeņu patēriņa kritumu Eiropas Savienībā, palielināt šo produktu ilgtermiņa patēriņu bērnu vidū, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus, kuri tiek saglabāti arī turpmākajā dzīvē.

“Skolas augļa” programmas īstenošana Eiropas Savienībā

Tiesiskais pamats:

Programmas darbība Latvijā:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumu Nr.519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" 8.punktu:

2015./2016. mācību gadā noteiktas šādas vienas 100 g augļu (āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes) un dārzeņu (kāposti, kolrābji, burkāni, kāļi un ķirbji) porcijas kompensācijas pamata likmes:

  • 0,11 EUR par nefasētiem produktiem;

  • 0,15 EUR par fasētiem produktiem.

Papildus pie kompensāciju pamata likmēm ir noteiktas šādas piemaksu likmes:

  •  0,02 EUR apmērā par asorti, kas sastāv no 2 veidu augļiem un 1 veida dārzeņiem vai 2 veidu dārzeņiem un 1 veida augļiem;

  •  0,01 EUR apmērā par produktu piegādi skolā, kurās skolēnu skaits ir līdz 150 izglītojamajiem, un tās atrodas ārpus pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils);

  •  0,01 EUR apmērā par 100 g fasētu vai nefasētu porciju, kas pilnībā sastāv no produktiem, kuri audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

Papildus norādītajām porciju kompensāciju likmēm tiek segts arī PVN tiem atbalsta pretendentiem, kas ir PVN maksātāji.

Vēršam jūsu uzmanību, ka gadījumos, kad atbalsta pretendents ir ēdinātājs, izglītības iestāde vai pašvaldība, tad izdale izglītības iestādē sastāda ne vairāk kā 5 % no kopējās atbalsta likmes bez PVN fasētiem produktiem un ne vairāk kā 20 % - nefasētiem produktiem.

Augļu un dārzeņu produktu izdales periods 2015/2016.mācību gadā ir no 2015.gada 2.novembra līdz 2016.gada 26.februārim (ieskaitot).

Sīkāka informācija pieejama LAD mājas lapas ES atbalsta sadaļā Tirgus veicināšanas pasākumi.

Ministrijas kontaktpersona:

Dace Freimane

Jānis Krainis

Eiropas Savienības atbalsta programmas „Augļi skolai” izvērtējums Latvijā 2010.-2011.gadā

Pamatojoties uz Komisijas 2009.gada 7.aprīļa regulas (EK) Nr.288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu “Augļi skolai” 12.panta 2.punktu dalībvalstīm ir jāveic programmas īstenošanu un tās efektivitāti. Programmas izvērtējumu Latvijā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.737 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” 26.punktu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR).