Zveja iekšējos ūdeņos

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2018.gadam

 

Ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos, kas paredz sekojošas limitu izmaiņas:

1. Kālezerā un Plaužu ezerā turpmāk būs pieejams iedalāmais zivju tīklu limits, kas nepārsniedz 75 metrus.
2. Bicānu ezerā noteikts tīklu limits 575 metri, Kategradas ezerā 375 metri, Rušona ezerā 4630 metri, Salmeja ezerā 315 metri, Zolvas ezerā 1094 metri.
3. Rāznas ezerā svītritoti sekojoši limiti:

1) zušu murda limits ar sētas garumu līdz 30 m par 210 murdiem;
2) zušu murda limits ar sētas garumu virs 30 m par 13 murdiem;
3) zušķērāja limits Rēzeknes upē.

4. Sakas upē vienā rindā varēs izvietot 4 nēģu murdus.
5. Pašvaldībai, lai uzsāktu komerczveju kādā no publiskajiem ezeriem, kas nav minēti noteikumu Nr.796 9.pielikumā, ir jāiesniedz institūtā priekšlikums par nozvejas apjoma limita noteikšanu. Ja šāds nozvejas apjoma limits konkrētajā ezerā minētajā pielikumā nav noteikts, ezeram paredzētais zvejas rīku limits ir izmantojams tikai pašpatēriņa zvejā.
6. Iekšējos ūdeņos, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, priekšlikumus par zvejas limitu maiņu pašvaldība saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi.


Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2017.gadam

Ar 2017.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas paredz sekojošas limitu izmaiņas:

  • Indzera ezerā turpmāk būtu pieejams iedalāmais zivju tīklu limits, kas nepārsniedz 75 metrus;
  • Pērkonu ezerā turpmāk būtu pieejams iedalāmais zivju tīklu limits, kas nepārsniedz 75 metrus;
  • mainīts nēģu zvejas rīku limits Daugavā lejpus Rīgas HES - trīs nēģu murdus aizstājot ar trim nēģu tīkliem;
  • Usmas ezeram samazināts tīklu limits par 4000 m, tas ir, no 17080 līdz 13080 m;
  • Zemkopības ministrijai dotas tiesības attiecīgos ūdeņos uz konkrētu laiku zvejai īpašos un zinātniskās izpētes nolūkos paredzēt atsevišķu zivju sugu vai kopējā nozvejas apjoma limitu, kas tiktu noteikts papildus šo noteikumu 9. un 10.pielikumā norādītajam limita apjomam;
  • noteikumu 9.pielikums papildināts ar 25 ezeriem, kuros noteikts kopējais un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limits.

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2013.gadam

2012.gada 18. decembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

Pamatojoties uz pašvaldību sniegtajiem priekšlikumiem un BIOR pozitīvo atzinumu, 2013.gadā mainīti šādi rūpnieciskās zvejas limiti iekšējos ūdeņos:

  • no zivju tīklu limita izslēgs Lielo Subates un Mazo Subates ezeru, Indras ezeru;
  • Ildzas ezeram zivju tīklu limitu palielinās no 90 līdz 150 m, bet Stirnu ezeram - līdz 300 m;
  • Krāslavas novada pašvaldībai piešķirs divu zušu murdu limitu ūdens tecē no Ata (Ota) ezera uz Ārdavas ezeru;
  • Saulkrastu novada pašvaldībai piešķirs vienu murdu nēģu zvejai Ķīšupes ūdens teces posmā lejpus Tallinas šosejai.

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2012.gadam

2011.gada 26. oktobrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

Atbilstoši Ciblas novada pašvaldības ierosinājumam un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” atzinumam, ar grozījumiem noteikumos no 4.pielikuma 3.tabulas svītrots 3.punkts (zušu murds Poguļankas strautā Ciblas novadā) un papildināta 5.tabula ar jauniem punktiem: a) zušķērājs Poguļankas strautā Ciblas novadā 0,1 km no Cirmas ezera un b) zušķērājs Muizinieku grāvī Ciblas novadā 0,9 km no Cirmas ezera.

Ievērojot Ludzas novada pašvaldības priekšlikumu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts „BIOR” sniedza atzinumu un noteikumos ir svītrots noteikumu 4.pielikuma 5.tabulas 4.punkts (meliorācijas grāvis no Cirmas ezera Zvirgzdenes ezera virzienā) un 5.punkts grāvis, kas savieno Cirmas ezeru un Zvirgzdenes ezeru).

Saskaņā ar Salaspils novada domes priekšlikumu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” atzinumu noteikumos aizstāts 6.pielikuma tabulas 2.punktā Salaspils novadam iedalītais nēģu zvejas rīku limits „44 murdi un 7 tīkli” ar „39 murdi un 12 tīkli”.

Minētie Ministru kabineta noteikumu grozījumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.


Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2011.gadam

2010.gada 30. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

Saskaņā ar Krāslavas novada domes ierosinājumu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” novērtējumu un atzinumu, grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos paredz palielināt zvejas tīklu limitu Kombuļu ezerā no 85 m līdz 210 m, ņemot vērā, ka zvejas intensitāte ezerā ir visai maza un no zivju krājuma viedokļa zvejas tīklu limitu var palielināt līdz pašvaldības pieprasītajam apjomam.

Tā kā rūpnieciskā zveja Virtūkšņa un Zosnas ezerā ir aizliegta, grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos paredz svītrot zivju tīklu limitu šajos ezeros.

Minētie Ministru kabineta noteikumu grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.