Norisināsies Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas

Norisināsies Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas

Š.g. 1.decembrī un 8. decembrī Zemkopības ministrijas 23.stāva konferenču zālē notiks Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākums.

Šogad zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas notiks divas dienas:

pirmās dienas - 1.decembris, DARBA KĀRTĪBA
otrās dienas - 8.decembris, DARBA KĀRTĪBA

Šogad būs iespējams uzzināt vairāk par veiktajiem pētījumiem:

 • Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. Gadam.
 • Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana.
 • Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos.
 • Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos (laukkopības daļa).
 • „Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā”.
 • Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā.
 • Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums.
 • Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem.
 • Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas.
 • Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.
 • Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.) izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai.
 • Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana.
 • Graudaugu un rapšu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības.
 • Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu – relatīvā infekcijas mērījumu programma (RIMpro) –, un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai integrētajā augļkopībā.
 • Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde.
 • Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana.
 • Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos ( lopkopības daļa).
 • Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei.
 • „Zālāju zelmeņu veidošanas, zāles lopbarības ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas un daudzfunkcionālas izmantošanas zinātniskais pamatojums”.
 • “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju –Venta un Lielupe – baseinu piesārņojuma mazināšanai”.


Šogad esam uzaicinājuši lektorus, kuri informēs par pētījumiem, kuri notiek ārpus zemkopības ministrijas finansējuma.

 • Par tiešo N2O emisiju no slāpekļa minerālmēslu izmantošanas pētījumiem tipiskos Latvijas apstākļos.
 • Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zinātnieku sadarbības tīkla CAR-ES aktualitātes.
 • LIFE REstore “Ilgtspējīga un atbildīga izstrādāto kūdras purvu apsaimniekošana Latvijā” projekta progress un sākotnējie rezultāti.
 • BIO4ECOprojekta pētījums “Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā – daudzfaktoru ietekmes izvērtējums efektīvas zemes izmantošanas risinājumu piedāvājumā”.
 • NUTRINFLOW projekta progress un rezultāti.
 • Baltic Slurry Acidification projekta progress un rezultāti.
 • GreenAgri projekta progress un rezultāti.
 • Publicēts:
  21.11.2017