Augļi un dārzeņi

Integrētā augu audzēšana

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība 
 

Cukura nozare

Valsts cukura rūpniecības restrukturizācijas programmas mērķis ir radīt pamatu un definēt kārtību, kādā Latvijā ir apgūstami Pagaidu restrukturizācijas fonda Dažādošanas atbalsta un Papildus dažādošanas atbalsta līdzekļi.

Programmas ietvaros paredzēts īstenot divus pasākumus:

  • Dažādošanas atbalsta pasākumu – attiecas uz pagastu/novadu un pilsētu pašvaldībām;
  • Papildus dažādošanas atbalsta pasākumu – attiecas uz pilsētu pašvaldībām.
  • Papildus dažādošanas atbalsta pasākuma mērķis ir atbalstīt cukurbiešu audzētājus, kuri pārtraukuši cukurbiešu audzēšanu, lai veicinātu ražošanas pārstrukturizēšanu saimniecībās un ienākumu gūšanas iespēju saglabāšanos.

Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.51 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai

Normatīvais akts izstrādāts, jo Latvijas cukura ražotāji ir paziņojuši par vēlmi saņemt atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai. Līdz ar to ZM radījusi likumisko bāzi cukura rūpniecības restrukturizācijas procesa sakārtošanai, tas ir: iesniegumu iesniegšanas kārtībai, atbalsta maksājuma daļu apjoma noteikšanai cukurbiešu audzētājiem un tā izmaksāšanas kārtībai, iesniegumu izvērtēšanas kārtībai un iesniegumā paredzēto pasākumu realizēšanos, kontroles un ziņojumu sagatavošanas kārtībai.

Normatīvajā aktā nosaka, ka cukura rūpniecības atbalstu veido restrukturizācijas atbalsts un dažādošanas atbalsts cukurbiešu audzētājiem. Cukura ražotājiem atsakoties no cukura ražošanas kvotām, cukurbiešu audzētāji saņem restrukturizācijas atbalstu 20 % apmērā no Eiropas Padomes regulas noteiktā atbalsta, papildu maksājumu un dažādošanas atbalstu. Normatīvajā aktā noteikts, ka izmaksas, kuru apmērs pārsniedz Darba likumā noteikto atlaišanas pabalsta apmēru, ir kvalificējamas kā kompensāciju izmaksas. Tas noteikts, jo cukura rūpniecības restrukturizācijas gadījumā izmaksājamās summas darbiniekiem tiek piešķirtas, lai radītu tiem nodrošinājumu saistībā ar darba zaudēšanu cukura ražošanas nozares likvidēšanas sakarā. Tālab normatīvajā aktā noteikti atbalsta apmēri, atbilstoši kuriem cukura ražotāju restrukturizācijas iesnieguma sociālajā plānā paredzētās izmaksas ir atzīstamas par kompensāciju izmaksām. Tās netiks apliktas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, kā arī no tām netiks aprēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumi Nr.556 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam

Noteikumi izstrādāti, lai novērstu infrastruktūras objektu bojājumus un vides problēmas, kas saistītas ar cukura rūpniecības darbību vai darbības pārtraukšanu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā reģionā.

Atbalsta pretendenti ir cukura nozares reģionā ietilpstošās Jelgavas un Liepājas pilsētu pašvaldības un tās pagastu un novadu pašvaldības, kurās 2006.gadā audzētas cukurbietes pārstrādei cukurā platībā, kas nav mazāka par vienu hektāru. Noteikumi nosaka, ka atbalsts tiek piešķirts arī pagastu un novadu pašvaldību ceļu un ielu būvniecībai vai rekonstrukcijai un pilsētu pašvaldību ietekmētās vides stāvokļa atjaunošanai un ūdens saimniecības objektu sakārtošanai.

 

Kartupeļu nozare

Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumi Nr.364 „Kartupeļu tumšās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība

Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumi Nr.365 „Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība

Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumi Nr.12 ”Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"

Linu un kaņepju nozare

Ministru kabineta 2009.gada 16.jūnija noteikumi Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai

Noteikumi nosaka iestādes un to funkcijas, lai izveidotu kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) kontroles sistēmu kaņepēm audzētām platībās, par kurām tiek piešķirts vienotais platību maksājuma atbalsts;
Lauku atbalsta dienests pieņems vienotā platības maksājuma iesniegumus, veiks saimniecību un lauku atlasi kaņepju THC satura kontrolei;

Valsts augu aizsardzības dienestam veiks kaņepju paraugu noņemšanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" laboratoriju, kas veiks kaņepju analīzes THC satura noteikšanai.