Augu šķirņu aizsardzība

Augu šķirņu aizsardzību regulē Augu šķirņu aizsardzības likums, kura mērķis ir izveidot selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Likumu piemēro jebkurai augu ģinšu un sugu šķirnei, tai skaitā sugu un starpsugu hibrīdiem. Lai piešķirtu augu šķirņu aizsardzības tiesības, šķirnei ir jāatbilst noteiktām prasībām, tas ir, šķirnei ir jābūt atšķirīgai, viendabīgai, stabilai, jaunai, kā arī šķirnei ir jābūt piešķirtam normatīvo aktu prasībām atbilstošam šķirnes nosaukumam. Šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (turpmāk – šķirnes pārbaude) veic saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām.
 

Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā ir pieejama informācija par AVS pārbaudes veicējiem, kā arī Latvijas aizsargāto augu šķirņu saraksts. Informāciju par konkrēto sugu CPVO pārbaudes protokoliem un UPOV vadlīnijām atrodama Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/normatvie-akti/augu-skirnes/skirnes-parbaudes-cpvo-protokoli-un-upov-vadlinijas.aspx

 

Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jāsniedz informācija un jāmaksā atlīdzība par Latvijā aizsargāto šķirņu izmantošanu. Sīkāka informācija pieejama Latvijas sēklaudzētāju asociācijas mājaslapā.
 

Šobrīd tiek izstrādāts Likumprojekts “Grozījumi augu šķirņu aizsardzības likumā”, kuru mērķis ir palielināt selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvaras, lai viņi spētu efektīvi realizēt mantiskās tiesības.
 

Turklāt tiek strādāts arī pie jauna “Augu šķirņu aizsardzības likums” izstrādes, kura mērķis ir precizēt augu šķirņu selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Likums paredzēs jaunu augu šķirņu selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Jaunajā likumā būs mainīta struktūra, nodaļas tiks, sakārtotas tā, lai būtu vieglāk uztvert normatīvus. Precizēts un papildināts ar vairākām regulējošām tiesību darbības jomām.

 

 

AKTUĀLI!

 

2019. gadā izstrādes procesā:

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”, kas paredz pārņemt Direktīvas 2019/114/ES īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem. 

 

Grozījumos tiks:

iekļauti jaunākie Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) protokoli un Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

papildināts ar jaunu laukaugu sugu - facēlija, kurai ir izstrādātas UPOV vadlīnijas.  Līdz šim facēlijas šķirņu pārbaudei nebija izstrādāts, ne CPVO protokols, ne UPOV vadlīnijas. Tāpat tiek precizētas UPOV vadlīnijas kaņepēm;

svītrotas UPOV vadlīnijas miega magonēm, jo Latvijā atbilstoši likuma „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 6. pantā noteiktajam tās aizliegts audzēt;

precizēta kārtība, kādā tiek pieteikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude (turpmāk – AVS pārbaude), paredzot, ka šo pieteikumu turpmāk iesniegs Valsts augu aizsardzības dienests.  Šobrīd noteikumos noteikts, ka šķirni AVS pārbaudei piesaka pats iesniedzējs, taču Latvijā šķirņu AVS pārbaudes netiek veiktas.  Lai to veiktu citu Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijās atbilstoši UPOV starpinstitūciju sadarbības modelim, pieteikumu AVS pārbaudei var iesniegt tikai oficiālā valsts institūcija. 

 

Valsts augu aizsardzības dienesta savā tīmekļa vietnē publicēs CPVO un UPOV tiešsaites adreses, kurās turpmāk būs pieejama informācija par šķirnes pārbaudes veikšanas vietām konkrētām sugām. 

 

2018. gadā veikti grozījumi:

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi” (Ministru kabineta 17.07.2018. noteikumi Nr. 431/LV, 142 (6228), 19.07.2018.)

 

Ar grozījumiem noteikumos pārņemtas Direktīvas (ES) 2018/100 prasības un  iekļauti jaunākie CPVO protokoli un UPOV vadlīnijas šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes veikšanai. Noteikumi papildināti ar griķiem, jo Latvijā notiek šīs sugas selekcija.