Invazīvās sugas

2014.gada 22.oktobra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību
 

2016.gada 13.jūlija KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1141, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai