Liellopu liemeņu klasifikācija un marķēšana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1825/2000 (2000. gada 25. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 piemērošanai attiecībā uz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 566/2008 (2008. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai tādas gaļas tirdzniecībai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013

 

Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 416 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”  

 

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.271 “Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus”

 

Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr. 489 “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi”