Lini

Šķiedras lini 

 

Latvijā jau aptuveni desmit gadus šķiedras linu audzēšana nav populāra un to platības ik gadu samazinās. 2018. gadā šķiedras lini tika novākti no 21 ha lielas platības, kas ir par 17 ha mazāk nekā 2017. gadā. 
Pēdējos trīs gados (2016.–2018.) novāktās šķiedras linu platības ir robežās no 21 līdz 60 ha. Nelielais linu audzēšanas apjoms ir skaidrojams ar to, ka kultūra ir ļoti prasīga, darbietilpīga un linu novākšanai ir nepieciešama specifiska novākšanas tehnika, turklāt linu ražību ietekmē meteoroloģiskie apstākļi. Arī linu novākšanas tehnika lielākoties ir gan fiziski, gan morāli novecojusi. Lai sāktos pārmaiņas un garšķiedras linu nozares attīstība, ir nepieciešama audzētāju un pārstrādātāju kooperācija, kā arī jaunāko zinātnes atziņu ieviešana ražošanā.

 

 

Šķiedras linu ražošanas rādītāji 2016.–2018. gadā Rādītāji 

2016

2017

2018

Novāktā platība (ha)

60

38

21

Šķiedras linu kopraža (tonnas)

263

164

45

Šķiedras linu stiebriņu ražība (cnt/ha)

43,8

43,2

21,4

Avots: CSP

 

Jaunie zemnieki linu audzēšanā, diemžēl, neiesaistās, jo šī kultūra ir ļoti prasīga un darbietilpīga, nepieciešami ideāli meteoroloģiskie apstākļi audzēšanai un novākšanai, kā arī speciāla tehnika. Turklāt linu pārstrāde ir diezgan komplicēta, un lauksaimnieki labprātāk pāriet uz vieglāku kultūraugu audzēšanu – graudkopību, jo ir atbilstīga tehnika un lielāks devums pievienotajā vērtībā. Tomēr pieprasījums pēc dabiskiem materiāliem pasaulē palielinās, un Latvijā jau ir linkopības tradīcijas, turklāt šī kultūra ir konkurētspējīga.

 

2019.gadā Latgales lauksaimniecības zinātnes centra (LLZC) un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) zinātnieki selekcionējuši un reģistrējuši jaunu linu šķirni ‘Vilani’. Sējas lini ‘Vilani’ paredzēti gan šķiedras, gan sēklu ražošanai. Zinātnieku mērķis bija radīt linu šķirni, kas ir vidēji agrīna, tās veģetācijas periods ir 83 dienas. Kvalitatīvu stiebriņu iegūšanai lielāka nozīme ir šķirnēm ar īsāku veģetācijas periodu, kuras var novākt agrākos termiņos, kad ir labvēlīgāki laika apstākļi linu salmiņu tilināšanai. Novērtējot šķirnes ražības līmeni, secināts, ka tā ir augsta – salmiņu raža no viena hektāra ir vidēji 7,72 tonnas. Ir laba veldres izturība un mazāka ieņēmība pret nozīmīgākajām linu slimībām. Zied baltiem ziediem, piemērota Latvijas augsnes un klimatiskajiem apstākļiem.

 

 

Eļļas lini 

 

Eļļas lini Latvijā aizņem nelielu platību, tomēr, ievērojot industrijas attīstības tendences pasaulē, šis kultūraugs uzskatāms par perspektīvu nākotnē, jo ir vieglāk audzējams un tā raža nav tik ļoti atkarīga no agroklimatiskajiem apstākļiem kā šķiedras liniem. 
2018. gadā eļļas lini tika novākti no 88 ha lielas platības, kas ir par 214 ha mazāk nekā 2017. gadā. Nav skaidrojuma 2017. gada eļļas linu platību pieaugumam, bet viens no iemesliem varētu būt zaļināšanas pasākumu ieviešana, kad par vienu no audzējamajiem kultūraugiem, lai izpildītu kultūraugu dažādošanas prasības, tika izvēlēti eļļas lini. 
Eļļas lini uzskatāmi par perspektīvu kultūraugu, jo pieprasījums pēc to produkcijas Eiropā un kopumā pasaulē ir liels.