Liellopu liemeņu klasifikācija un marķēšana

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1249/2008 (2008. gada 10. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību

Komisijas Regula (EK) Nr. 2273/2002 (2002. gada 19. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanai, attiecībā uz konkrētu liellopu cenu apsekojumu reprezentatīvajos Kopienas tirgos

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97

Komisijas Regula (EK) Nr. 1825/2000 (2000. gada 25. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 piemērošanai attiecībā uz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu

Komisijas Regula (EK) Nr. 566/2008 (2008. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai tādas gaļas tirdzniecībai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.271 “Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus”

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr 307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”

Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr 489 “Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi”