Normatīvie akti

Ciltsdarbs Latvijā tiek veikts saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu, kura mērķis ir uzlabot ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēmu valstī.
 

Ar ciltsdarbu saistīto pasākumu kompleksu organizē „Lauksaimniecības datu centrs”.
 

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma un citu ar dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.
 

Ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes audzēšanu, izkopšanu un selekciju, kā arī ar ciltsdarbu saistītu pakalpojumu sniegšanu nodarbojas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un organizācijas.
 

 

LR normatīvie akti 
 

Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr. 796 "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"

Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumi Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

Ministru kabineta  2019. gada 28.maija noteikumi Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumi Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumi Nr. 207 "Gaļas kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība" 

Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumi Nr. 206 "Cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

Ministru kabineta 2019.gada 21.maija  noteikumi Nr. 205 "Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība" 

Ministru kabineta 2019.gada 16.aprīļa noteikumi Nr. 166 "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība" 

Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumi Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 

Ministru kabineta 2019.gada 12.marta noteikumi Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju" 

Ministru kabineta 26.02.2019. noteikumi Nr. 98 "Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība" 

Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumi Nr. 97 "Zirgu snieguma pārbaudes kārtība, kā arī kārtība zirgu dalībai sacensībās" 

Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumi Nr. 96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība" 

Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumi Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2019.gada 08.janvāra noteikumi Nr. 10 "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"

Ministru kabineta 2019.gada 2.jūlija noteikumi Nr. 295 "Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība"
 

 

ES normatīvie akti
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija Regula (ES) Nr. 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”). Dzīvnieku audzēšanas regulu piemēro no 2018.gada 1.novembra.