Mēslošanas līdzekļi

Regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regula (EK) Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem.
 
Komisijas Regula (EK) Nr. 552/2009 ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kura attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula  (ES) 2019/515 (2019. gada 19. marts) par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu un Regulas (EK) Nr. 764/2008 atcelšanu.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2019/1009 (2019.gada 5.jūnijs) ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003. 

 

Standarti un metodes mēslošanas līdzekļu kvalitātes noteikšanai

Minerālmēsliem - parauga sagatavošana analīzei, slāpekļa noteikšanas metodes, fosfora noteikšanas metodes, kālija noteikšanas metodes, sekundārās barības vielas noteikšanas metodes, mikroelementu koncentrācijas noteikšanas metodes u.c.

 

Organiskajiem un organominerālajiem mēslošanas līdzekļiem – Salmonella spp. un Escherichia coli. noteikšanas metodes.

 

Mēslošanas līdzekļiem - paraugu ņemšana standarti, fosfora satura noteikšana, mitruma noteikšana, mikroelementu un makroelementu satura noteikšanas, helātveidīgo vielu satura noteikšana, pH noteikšana un citas metodes.

 

Kaļķošanas materiāliem - paraugu ņemšana standarti, granulometriskā sastāva noteikšana, kalcija un magnija satura noteikšana, mitruma noteikšana, magnija noteikšana un citas metodes.