Mēslošanas līdzekļi

Mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti regulē Mēslošanas līdzekļu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt mēslošanas līdzekļu un substrātu patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu un substrātu lietošanas, kā arī nodrošināt vienādas prasības fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic darbības ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem.

 

Prasības mēslošanas līdzekļu kvalitātei un tirdzniecībai nosaka mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi.
Mēslošanas līdzekļu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Informācija par mēslošanas līdzekļu reģistrāciju pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā.

 

 

AKTUĀLI!

 

Pašreiz tiek izstrādāti:
 

Likumprojekts:

 

„Grozījumi Mēslošanas līdzekļu apriets likumā”.

 

Mērķis - likumprojekts sagatavots, lai atbilstoši informatīvajā ziņojumā „Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma” noteiktajām prasībām un rekomendācijām, sodus par mēslošanas līdzekļu aprites pārkāpumiem noteiktu Mēslošanas līdzekļu aprites likumā.   

 

Likumprojektā attiecīgi iekļauti sodi par:
1) mēslošanas līdzekļu (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātu aprites prasību pārkāpšanu;
2) mēslošanas līdzekļu - kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta, kalcija amonija nitrāta un mēslošanas līdzekļu, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, tirdzniecības vietu sarakstu un faktisko adrešu neiesniegšanu, kā arī ja nav sniegta informācija par pārdotajiem apjomiem.
 

 

 Ministru kabineta noteikumu projekts:

 

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”.

 

Mērķis - noteikt norādes “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā” lietošanu, lai bioloģiskajiem lauksaimniekiem būtu pieejama informācija, kādus mēslošanas līdzekļus un substrātus var lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā. Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles notei¬kumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk – regula Nr. 889/2008) 1.pielikumā ir uzskaitīti mēslošanas līdzekļi vai to sastāvdaļas, ko var  izmantot  bioloģiskajā lauksaimniecībā. Valsts augu aizsardzības dienests izvērtēs mēslošanas līdzekļus, kuriem varēs likt norādi  “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”.  Dienests informāciju par mēslošanas līdzekļiem, kurus varēs lietot  bioloģiskajā lauksaimniecībā,  ievietos dienesta mājas lapā un tā būs pieejama mēslošanas līdzekļu lietotājiem.