Pavairošanas materiāls

Direktīvas

 

  • Augļaugu pavairošanas materiāls un augļaugi

Padomes 2008.gada 29.septembra Direktīva 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai.

 

Komisijas Īstenošanas 2014. gada 15. oktobra Direktīva 2014/96/ES par marķēšanas, iepakojumu noslēgšanas un iepakošanas prasībām augļaugu pavairošanas materiālam un augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem, kas ietilpst Padomes Direktīvas 2008/90/EK darbības jomā.

 

Komisijas Īstenošanas 2014. gada 15. oktobra Direktīva 2014/97/ES, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/90/EK attiecībā uz piegādātāju un šķirņu reģistrāciju un kopējo šķirņu sarakstu.

 

Komisijas Īstenošanas 2014. gada 15. oktobra Direktīva 2014/98/ES, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/90/EK attiecībā uz konkrētām prasībām, kuras noteiktas tās I pielikumā minētajām augļaugu ģintīm un sugām, konkrētām prasībām, kas jāievēro piegādātājiem, un sīki izstrādātiem noteikumiem par oficiālajām pārbaudēm.

 

  • Dārzeņu pavairošanas materiāls, kas nav sēklas

Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīva 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas

 

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Direktīva 93/61/EEK, kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK

 

Komisijas 1993.gada 5.jūlija Direktīva 93/62/EEK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas
 

Komisijas 2006.gada 5.decembra Direktīva 2006/124/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 92/33/EEK  par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, un Padomes Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību

 

  • Dekoratīvo augu pavairojamais materiāls

Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīva 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairojamā materiāla tirdzniecību

 

Komisijas 1993.gada 23.jūnija Direktīva 93/49/EEK, ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairojamo materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK

 

Komisijas 1999.gada 28.jūnija Direktīva 99/66EEK, kurā izklāstītas prasības attiecībā uz etiķetēm vai citiem dokumentiem, ko piegādātājs izstrādājis atbilstīgi Padomes Direktīvai 98/56/EK

 

Komisijas 1999.gada 28.jūnija Direktīva 99/68/EK, ar ko nosaka papildnoteikumus attiecībā uz dekoratīvo augu šķirņu sarakstiem, kas glabājas pie piegādātājiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 98/56/EK

 

Komisijas 2018. gada 21. marta Īstenošanas Direktīva (ES) 2018/484, ar ko attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sakarā tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu pavairošanas materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK