Pavairošanas materiāls

Prasības pavairojamā materiāla apritei nosaka augļu koku un ogulāju, dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamā materiāla aprites noteikumi.

 

Pavairojamā materiāla apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

 

AKTUĀLI!

 

2018. gadā veikti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi”. 

 

Noteikumu grozījumos ir ietverta norma, ka šķirnes, kas paredzētas ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, nav nepieciešams iekļaut Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā. Tās var audzēt un izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

 

Tiek svītrota prasība, ka iesniegumam jāpievieno Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Ģenētisko resursu centra apstiprinātu šķirnes apraksta kopija. 

 

Turpmāk uz šķirnes apraksta būs jānorāda šķirnes apraksta sagatavotājs. Gadījumos, kad šķirnes aprakstu nav sagatavojuši zinātnieki, kuri specializējušies dārzkopībā, personai, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, šķirnes apraksts ir jāsaskaņo ar zinātnisko institūciju, kas specializējusies dārzkopības nozarē. Saskaņotājs no dārzkopības zinātniskās institūcijas apliecina to, ka šķirnes apraksts ir saskaņots un atbilst noteikumu prasībām.

 

Noteikumu grozījumi paredz, ka dienestam, izvērtējot šķirnes aprakstu šķirnēm, kurām nav veikta šķirnes pārbaude un kuras ir bijušas tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim, vairs nebūs jāsalīdzina iesniedzēja izveidotais šķirnes apraksts ar pievienoto šķirnes apraksta publikācijas kopiju. 

 

Noteikumu projektā redakcionāli precizēts punkts par Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļautu šķirni vai ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām aizsargātu šķirņu iekļaušanu augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā, kā arī precizēts noteikumu punkts par šķirnes uzturēšanas termiņu augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā.

 

2018. gadā veikti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”.

 

Noteikumi papildināti ar jaunu terminu :

šķirne ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai ir šķirne, ko piegādātājs audzē un tirgo personām, kuras to izmanto personīgām vajadzībām, kas nav iekļauta Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā un ko atļauts tirgot tikai Latvijas teritorijā.

 

Šķirņu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai pavairošanas materiālam piemēro standarta materiālām noteiktās prasības.

Noteikts, ka piegādātājs atbild par šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai atbilstību šķirnes aprakstam. Tirdzniecības vietā, kurā tiek tirgota šķirne ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, tāpat kā līdz šim, ir jābūt pieejamam šīs šķirnes aprakstam, kas uzrādāms pēc dienesta vai pircēja pieprasījuma. 

 

Šķirnes aprakstam jābūt izveidotam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu. Piegādātājiem atsevišķi šķirņu apraksti būs jāprecizē saskaņā ar šobrīd noteiktajām šķirnēm raksturīgajām pazīmēm un to izpausmēm. Tirgojot standarta materiālu šķirņu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, ir nepieciešama augu pase, ja to nosaka normatīvie akti par augu karantīnu. Savukārt to sugu standarta materiālam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu augu pase nav nepieciešama, piegādātājs tirgojot piestiprina pie šī šķirņu standarta materiāla dokumentu, kurā norāda sugas botānisko nosaukumu, šķirnes nosaukumu, piegādātāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un, ja materiālam saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā nav paredzēts pievienot augu pasi, – norādi "VAAD pārbaude veikta 20__. gadā".

Ja dienests piegādātājam ir atļāvis pašam izgatavot augu pases, tad materiālam nav jāpiestiprina dokuments, bet attiecīgo informāciju var iekļaut augu pasē. 

Tāpat kā līdz šim, dienestā būs jāiesniedz iesniegums par nepieciešamajām pārbaudēm un nepieciešamajām augu pasēm standarta materiālam šķirņu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

 

Noteikumu projektā redakcionāli precizētas prasības pirmsbāzes materiālam. Svītrota norma, kurā noteikts, ka šķirnes, kas nav iekļautas šķirņu sarakstā, atļauts tirgot līdz 2018. gada 31. decembrim. Turpmāk drīkstēs tirgot šķirnes, kas ir iekļautas Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai kvalificējamas kā šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai. 

 

Šobrīd etiķetes tiek izsniegtas tikai tām šķirnēm, kas ir iekļautas Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā, bet šķirnēm ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai nepieciešams piegādātāja dokuments vai augu pase, ja to paredz normatīvie akti par augu karantīnu. Noteikumu grozījumi paredz pārejas periodu etiķešu lietošanai. Tā kā etiķete ir derīga divus gadus, jau izsniegtās etiķetes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa beigām. 

 

2018. gadā veikti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība" (Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 445/LV, 147 (6233), 26.07.2018.)

 

Ieviestas Komisijas Īstenošanas Direktīvas 2018/484 prasības, nosakot palmu Palmae ģinšu un sugu augu pavairojamā materiāla audzēšanas un tirdzniecības prasības, lai ierobežotu kaitēkļa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) izplatību Eiropas Savienībā.