Sēklkopība

Sēklu un šķirņu apriti regulē Sēklu un šķirņu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt sēklu patērētājus no nekvalitatīvu sēklu lietošanas sējai un reglamentēt lauksaimniecības kultūraugu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju šķirņu apriti.

 

Prasības sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai nosaka labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, kartupeļu, biešu un dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

 

Sēklu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

AKTUĀLI!
 

2017. gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos sēklu un šķirņu aprites jomā:
 

Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumi Nr. 166/LV,  68 (5895), 03.04.2017. grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”. 
 

Ieviestas Direktīvas (ES) 2016/317 prasības, nosakot, ka oficiālajā etiķetē norādāms oficiāli piešķirtais etiķetes sērijas numurs. Precizēta dārzeņu sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju, ievedēju un tirgotāju reģistrācijas kārtība, ieviešot klusēšanas un piekrišanas principu un nosakot, ka pēc personas pieprasījuma izsniedzama reģistrācijas apliecība elektroniska vai papīra dokumenta formā, kā arī saīsināts termiņš izmaiņu izdarīšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

 

Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumi Nr. 183/LV,  66 (5893), 30.03.2017. grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”. 
 

Ieviestas Direktīvas (ES) 2016/317 prasības, nosakot, ka oficiālajā etiķetē norādāms oficiāli piešķirtais etiķetes sērijas numurs, kā arī ieviestas  Direktīvas 2016/2109 prasības, precizējot hibrīdās airenes latīnisko nosaukumu. Tāpat  precizēta lopbarības augu sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju, ievedēju un tirgotāju reģistrācijas kārtība, ieviešot klusēšanas un piekrišanas principu un nosakot, ka reģistrācijas apliecība izsniedzama pēc personas pieprasījuma elektroniska vai papīra dokumenta formā, kā arī saīsināts termiņš izmaiņu izdarīšanai sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā. Tāpat noteikumos ir precizēta minimālā dīgtspēja miežabrāļa bāzes un sertificētai  sēklai, nosakot minimālo dīgtspēju  - 70% (bija 75%), kā arī precizēti sugu nosaukumi vīķiem, norādot to botānisko nosaukumu, un svītrotas aktualitāti zaudējušās normas. 
 

Ministru kabineta 21.03.2017. noteikumi Nr. 161/LV, 62 (5889), 24.03.2017. grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”.
 

Ieviestas  Komisijas Īstenošanas direktīvas (ES) 2016/317 prasības par oficiāli piešķirto sērijas numuru. Vienlaicīgi noteikumu projektā iestrādāts nosacījums par mātesauga parauga lielumu.
 

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr. 329/LV, 119 (5946), 15.06.2017. grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”.

 

Ar grozījumiem noteikumos tiek pārņemtas Direktīvas (ES) 2016/1914 prasības un tiek iekļauti jaunākie Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) protokoli un Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes veikšanai.
 

2016.gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos sēklu un šķirņu aprites jomā:
 

Ministru kabineta 14.06.2016. noteikumi Nr. 379/LV, 117 (5689), 17.06.2016. grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
 

Ieviestas Direktīvas (ES) 2015/1955 prasības attiecībā uz hibrīdo miežu šķirņu sertifikācijas prasībām un attālumu starp putekšņu avotiem, kā arī šķirnes identitātes un tīrības prasības, kā arī ieviestas Direktīvas (ES) 2016/317 prasības, paredzot oficiālajā etiķetē norādīt oficiāli piešķirto sērijas numuru. Precizēta sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju, ievedēju un tirgotāju reģistrācijas kārtība, ieviešot klusēšanas un piekrišanas principu. Precizēts griķu sēklās pieļaujamais mitruma saturs. Svītrotas aktualitāti zaudējušās tiesību normas.


Ministru kabineta 16.08.2016. noteikumi Nr. 548/LV, 159 (5731), 18.08.2016. grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"

 

Noteikumos precizēti termiņi šķirņu izvērtēšanai Nacionālajā augu šķirņu padomē un tās ekspertu grupās un iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā, precizētas prasības iesnieguma iesniegšanai, un veikti citi precizējumi.

 

Ministru kabineta 16.08.2016. noteikumi Nr. 559/LV, 161 (5733), 22.08.2016. grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24.jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"
 

Noteikumos precizēti augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas radītāji un metodikas, noteiktas šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas grupas un paredzēts, ka šķirņu vērtēšanā var izmantot vairākas standartšķirnes, kā arī veikti citi precizējumi.

 

Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumi Nr.446 “Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi” zaudējuši spēku un aizstāti ar Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”.
 

Ar noteikumiem tika pārņemtas Komisijas direktīvas 2013/63/ES, 2014/20/ES un 2014/21/ES prasības, kas nosaka kartupeļu stādījumu kvalitātes rādītājus un tirdzniecības minimālās kvalitātes prasības PB, B, un C kategorijas sēklas kartupeļiem. Vienlaicīgi precizētas normas atbilstoši jaunākajiem citu sugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, piemēram, precizēta reģistrācijas kārtība Sēklaudzētāju reģistrā un izmaiņu veikšana reģistrā, precizētas prasības sēklaudzēšanai, vīrusu pēcpārbaudei  u.c.
 

Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumi Nr. 395/LV, 122 (5694), 28.06.2016. grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”.
 

Ar grozījumiem noteikumos tiek pārņemtas Direktīvas (ES) 2015/1168/ES prasības un tiek iekļauti jaunākie Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) protokoli un Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas šķirņu pārbaudes veikšanai. Noteikumos tiek precizēti nosaukumi institūcijām, kas nodrošina pārstāvību šķirņu pārbaudes ekspertu komisijā, kā arī papildināti ar nosacījumiem par pārbaudei iesniedzamo sēklu paraugu kvalitātes prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.
 

Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 867/LV, 251 (5823), 23.12.2016. grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.
 

Ar grozījumiem noteikumos ieviestas Direktīvas (ES) 2016/11/ES prasības, diferencējot ziemas un vasaras rapša šķirnes tīrību. Noteikumi papildināti ar prasībām sojas sēklaudzēšanai, sēklu sertifikācijai un tirdzniecībai, atbilstoši Padomes Direktīvai 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību. Noteikumos tiek ieviestas Direktīvas (ES) 2016/317 prasības par oficiāli piešķirto sērijas numuru, precizēta sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju, ievedēju un tirgotāju reģistrācijas kārtība, ieviešot klusēšanas un piekrišanas principu.