ES aktualitātes

2016. gadā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Regula 2016/2031). 

 

Regula 2016/2031 paredz nosacījumus attiecībā uz sēklām un pavairojamo materiālu.

 

Lai īstenotu Regulā 2016/2031 noteiktos pasākumus Eiropas Komisija šobrīd izstrādā Komisijas īstenošanas regulu. 
Regula 2016/2031 paredz jaunu terminu - Savienības regulētie nekarantīnas organismi (turpmāk –RNQP), kuri  visu  regulēto  sugu sēklām - labībām, lopbarības augiem, eļļas augiem un šķiedraugiem, bietēm, dārzeņiem, kartupeļiem un  pavairojamajam materiālam- augļu koku un ogulāju, dekoratīvo augu un dārzeņu  pavairojamajam materiālam, tiks noteikti ar Komisijas īstenošanas regulu. Jaunajā īstenošanas regulā  vienkopus tiks noteikti  RNQP, to tolerances līmeņi un piemērojamie pasākumi.

 

Šajā sakarā Eiropas Komisija ir izstrādājusi Īstenošanas direktīvas projektu, ar kuru tiks grozītas sēklu un pavairojamā materiāla tirdzniecības direktīvas un tajās šobrīd minētie kaitīgie organismi tiks svītroti. Visi kaitīgie organismi būs vienkopus jaunajā augu veselības ieviešanas regulā.

 

Regulu 2016/2031, kā arī jauno Īstenošanas regulu jāsāk piemērot ar 2019.gada 14.decembri