Sēklkopība

Direktīvas, regulas un lēmumi

 

  • Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējais katalogs

Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīva Nr.2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (ar grozījumiem).

 

Komisijas 2003.gada 6.oktobra Direktīva Nr.2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7.pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem. (Dokuments attiecas uz EEZ) (ar grozījumiem).

 

Komisijas 2008.gada 20.jūnija Direktīva Nr.2008/62/EK, ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu, atzīšanu, kuras ir dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiska erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību. (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

Komisijas 2009.gada 22.jūlija Regula (EK) Nr.637/2009, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību.

 

Komisijas 2004.gada 1.decembra Lēmums 2004/842/EK, par īstenošanas noteikumiem, ar ko dalībvalstis var atļaut laist tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts pieteikums iekļaušanai valsts lauksaimniecības augu šķirņu vai dārzeņu šķirņu katalogā (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

  • Sēklaudzēšana un sēklu tirdzniecība

Komisijas 2008.gada 18.decembra Direktīva Nr.2008/124/EK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā „bāzes sēklas” vai „sertificētas sēklas” (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

Komisijas 2006.gada 8.februāra Regula (EK) Nr.217/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

Komisijas 1978.gada 26.oktobra (EEK) Regula Nr.2514/78 par sēklu ražošanas, kas veikta valstīs, kuras nav dalībvalstis, līgumu reģistrāciju dalībvalstīs.

 

Komisijas 1981.gada 28.jūlija Lēmums Nr.81/675/EEK, ar ko nosaka, ka īpašas noslēgšanas sistēmas ir "vienreizējas lietošanas sistēmas" Padomes Direktīvu 66/400/EEK, 66/401/EEK, 66/402/EEK, 69/208/EEK un 70/458/EEK nozīmē.

 

Komisijas Īstenošanas 2017. gada 16. marta Lēmums (ES) 2017/478, ar kuru konkrētas dalībvalstis atbrīvo no pienākuma konkrētām sugām piemērot Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecīgi par lopbarības augu sēklu, graudaugu sēklu, vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla, meža reproduktīvā materiāla, biešu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un ar kuru atceļ Komisijas Lēmumu 2010/680/ES. (Stājas spēkā 01.01.2018.)

 

Komisijas 2010.gada 26.novembra Lēmums 2010/724/ES par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar 6.pielikuma grozījumiem Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju.

 

  • Graudaugi

Padomes 1966.gada 14.jūnija Direktīva Nr.66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (ar grozījumiem).

 

Komisijas 2006.gada 23.maija Direktīva Nr.2006/47/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus attiecībā uz vējauzu (Avena fatua L.) klātbūtni graudaugu sēklās (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

Komisijas 1980.gada 17.jūlija Lēmums 80/755/EEK par atļaujām attiecībā uz paredzētās informācijas neizdzēšamu drukājumu uz graudaugu sēklu iepakojumiem.

 

Komisijas Īstenošanas 2014. gada 18. marts Lēmums Nr. 2014/150/ES par pagaidu eksperimenta organizēšanu, ar ko paredz atsevišķas atkāpes attiecībā uz kviešu, miežu, auzu un kukurūzas augu sugu populāciju tirdzniecību saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/402/EEK.

 

Komisijas 2005.gada 2.marta Lēmums Nr.2005/200/EK, ar ko atļauj Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Maltai noteikt stingrākas prasības attiecībā uz vējauzu (Avena fatua L.) klātbūtni graudaugu sēklās. (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

  • Dārzeņi

Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīva Nr.2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (ar grozījumiem).

 

Komisijas 2003.gada 6.oktobra Direktīva Nr.2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7.pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei. (Dokuments attiecas uz EEZ) (ar grozījumiem).

 

Komisijas 2009.gada 26.novembra Direktīva Nr.2009/145/EK, ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai.

 

Komisijas 1990.gada 19.aprīļa Lēmums Nr.90/209/EEK, ar ko dalībvalstis tiek atbrīvotas no pienākuma piemērot noteiktām sugām Padomes Direktīvas 70/458/EEK par dārzeņu sēklu tirdzniecību noteikumus, groza Lēmumu 73/122/EEK un 74/358/EEK, kā arī atceļ Lēmumu 74/363/EEK.

 

  • Bietes

Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīva Nr.2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību (ar grozījumiem).

 

Komisijas 1988.gada 15.decembra Direktīva Nr.89/14/EEK, ar ko nosaka lapu biešu un sarkano biešu šķirņu grupas, uz kurām attiecas Padomes Direktīvas 70/458/EEK par dārzeņu sēklu tirdzniecību nosacījumi par tās I pielikumā minēto kultūru izolāciju.

 

  • Sēklas kartupeļi

Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīva Nr. 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību (ar grozījumiem).

 

Komisijas 2014. gada 6. februāra Direktīva Nr. 2014/20/ES, ar ko nosaka Savienības kategorijas bāzes un sertificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām piemērojamos nosacījumus un apzīmējumus.

 

Komisijas 2014. gada 6. februāra Direktīva 2014/21/ES, ar ko nosaka minimālos nosacījumus un Savienības kategorijas attiecībā uz pirmsbāzes sēklas kartupeļiem.

 

  • Eļļas augi un šķiedraugi

Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīva Nr.2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (ar grozījumiem).

 

Komisijas 1997.gada 24.janvāra Lēmums Nr.97/125/EK, ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz eļļas augu un šķiedraugu sēklu iesaiņojumiem un groza Lēmumu 87/309/EEK, ar kuru atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz dažu lopbarības augu sugu sēklu iesaiņojumiem.

 

  • Lopbarības augi

Padomes 1966.gada 14.jūnija Direktīva Nr.66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (ar grozījumiem).

 

Komisijas 2010.gada 30.augusta Direktīva Nr.2010/60/ES, ar ko paredz atsevišķas atkāpes tādu lopbarības augu sēklu maisījumu tirdzniecībai, ko paredzēts izmantot dabas vides saglabāšanai.

 

Komisijas 2004.gada 17.marta Lēmums Nr.2004/266/EK, ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz lopbarības augu sugu sēklu iesaiņojumiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

Komisijas 2004.gada 20.aprīļa Lēmums Nr.2004/371/EK, par nosacījumiem attiecībā uz rupjās lopbarības augiem paredzēto sēklu maisījumu laišanu tirgū. (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

  • Sēklu ekvivalence no trešajām valstīm

Padomes 2004. gada 22. decembra Direktīva Nr. 2004/117/EK, ar ko groza Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību.

 

Padomes 2002.gada 16.decembra Lēmums (EK) Nr.2003/17, par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu. (Dokuments attiecas uz EEZ) (ar grozījumiem).

 

Padomes 2005.gada 8.novembra Lēmums Nr.2005/834/EK, par šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību dažās trešās valstīs un par Lēmuma 2003/17/EK grozījumiem.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Lēmums Nr. 1105/2012/ES ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK, pagarinot tā piemērošanas termiņu un atjauninot trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumus.

 

  • Starptautiskās saistības

Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) shēmas labībām.

 

Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) shēmas zālaugu un pākšaugu sēklu šķirņu sertifikācijai.