Vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai