Vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai

Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu

Likums „Par piesārņojumu

Ūdens apsaimniekošanas likums

Aizsargjoslu likums

Vides aizsardzības likums

Dabas resursu nodokļa likums

 

2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.834  „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem

2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

2014.gada 25.novmbra Ministru kabineta noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"

2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"

2015.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.30 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums"

2006.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli

2007.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"

2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs””