Vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai

Direktīvas

Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīva Nr.91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (Nitrātu direktīva)
(Directive on the Protection of Waters Against Pollution Caused By Nitrates from Agricultural Sources).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīva Nr.2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) (Water Framework Directive).
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (Dokuments attiecas uz EEZ)
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 14.decembra Direktīva Nr.2016/2284/ES par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).

 

Starptautiskās saistības

Helsinku 1992.gada konvencija Par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību. (Convencion on the protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, Helsinki, 1974, 1992). Latvija Republikas Saeima ratificējusi 1994.gada 3.martā ar likumu „Par 1974.gada un 1992.gada Helsinku konvencijām par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību” (10.03.1994.).
 

Helcom Baltijas jūras rīcības plāns pieņemts 2007.gada 15.novembrī.