Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Kompensācijas maksājums Natura 2000 meža teritorijām

Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

Subsidētās elektroenerģijas nodoklis

Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Vienotais platības maksājums (VPM)

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsts biškopības nacionālajai programmai

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Meža ieaudzēšana

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Sezonas laukstrādnieki

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem

Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums)

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Riska pārvaldība

Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Kultūraugu mēslošanas plāns

Sadarbības pasākumi

Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei

Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

Atbalsts atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Tirdzniecības pasākumi

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkums

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Zvejas flotes modernizācija

Kontrole un izpilde

Cūkgaļas privātā uzglabāšana

Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai

Vājpiena pulvera realizācija

Pārstāvība tiesās

LAD lauku bloku WMS pakalpe

Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens