LEADER

Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" (ar grozījumiem: 28.04.2009. MK noteikumi Nr.375 ; 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1510 Konsolidēto redakciju skatīt šeit: 07.07.2008. MK noteikumi Nr.515)

Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumi Nr.185 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai"

Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumi Nr.726 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai

Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”