Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Informācija par atbalsta pasākumiem mežu īpašniekiem, pasākumu statusu, atbalsta saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālajiem paziņojumiem atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Informācija par Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam atbalsta pasākumiem mežu īpašniekiem un meža nozares uzņēmējiem no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) atrodama ZM tīmekļa vietnē sadaļā Lauku attīstība.

 

Pasākums „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”:

Apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”;

Apakšpasākums „Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”.

Pasākums „Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”:

Apakšpasākums „Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.

Pasākums „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā”:

Apakšpasākums  „Meža ieaudzēšana, papildinot daļēji aizaugušās lauksaimniecības zemes, un to kopšana. Meža ieaudzēšana un kopšana”;

Apakšpasākums „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”;

Apakšpasākums „ Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”.

Pasākums „Ieguldījumi materiālajos aktīvos":

Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Pasākums „Natura 2000 maksājumi”:

Apakšpasākums „Natura 2000 maksājumi mežu platībām”.

Pasākums “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”:

Apakšpasākums „ Ražotāju grupu un organizāciju izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā”.

Pasākums „Sadarbība”:

Apakšpasākums  „Atbalsts lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējīgai Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darbu grupu izveidei un darbībai”;
Apakšpasākums „ Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.