Nolikums konkursam "Mūsu mazais pārgājiens - 2018"

Pielikums
Zemkopības ministrijas
17.01.2018
rīkojumam Nr.7

Konkursa
 „Mūsu mazais pārgājiens 2018”

NOLIKUMS

1.    Mērķis

Iepazīt un izpētīt meža nozari.

2.    Konkursa moto

„Mežs un enerģija”.

3.    Organizētājs

Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju.

4.    Dalībnieki

 • Latvijas vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.
 • Interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

5.    Konkursa izpētes darbu iesniegšanas termiņš

Laika posmā no 2018. gada 22. janvāra līdz 2018. gada 16. aprīlim.

6.    Uzdevums

 • Veikt literatūras un informācijas avotu (piem., grāmatu, žurnālu, fotogrāfiju, zīmējumu, atmiņu pierakstu u.c. dokumentu) izpēti par koka pārtapšanu enerģijā (siltumenerģijā/būvniecībā/mēbelēs/amatniecībā/visādībās) Latvijā un pasaulē galaproduktu veidolā (piem., pelnus var izmantot gan kā mēslojumu, gan ceļa būvē; enerģijas un izejvielu patēriņu iespējams samazināt gan ēku būvniecībā, gan ēkas ekspluatācijas gaitā; liela nozīme ir mēbeļu dizaina radīšanai).
 • Doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā.
 • Sagatavot radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar literatūras un informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

7.    Iesniegšana

Konkursa izpētes darbu konkursa dalībnieki iesniedz personīgi līdz 2018. gada 16. aprīļa plkst. 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai nosūta pa pastu - Zemkopības ministrijas Meža departamentam ar norādi „Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS””, pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2018. gada 16. aprīlis.

Savukārt pieteikuma veidlapu aizpilda saitē: https://goo.gl/forms/KcYID6jeQv8M5cPz2 līdz 2018. gada 16. aprīlim.

Adrese: Zemkopības ministrija, Meža departaments, Republikas laukums 2, 1111. kab., Rīga, LV-1981, tālrunis 67027553.

8.    Vērtēšana

 • Konkursa izpētes darbus izskata Zemkopības ministrijas izveidota konkursa komisija, kuras sastāvā ir sabiedrībā zināmi cilvēki un Zemkopības ministrijas amatpersonas.
 • Konkursa izpētes darbus konkursa komisija vērtē:
  • trijās vecuma grupās: 1.-4. klašu, 5.-9. klašu, 10.-12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā;
  • interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.
 • Konkursa kritēriji:
  • izpētes darba atbilstība šā nolikuma 1.punktā minētajam mērķim, 2.punktā minētajam moto un 6.punktā minētajam uzdevumam;
  • izpētes darba ideja, saturs, vizuālais noformējums un pasniegšanas veids.

9.    Uzvarētāju pasludināšana

 • Katrā konkursa vērtēšanas grupā nosaka trīs uzvarētājus.
 • Konkursa rezultātus paziņo konkursa uzvarētājiem personīgi vai rakstiski un publicē Zemkopības ministrijas mājas lapā: www.zm.gov.lv ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14.maijam.
 • Konkursa komisijai ir tiesības kādā vērtēšanas grupā neizvēlēties nevienu uzvarētāju un kādā citā grupā palielināt apbalvoto skaitu.

10.    Apbalvošana

 • Katrā grupā labākie konkursa darbu autori un klases audzinātāji, kā arī interešu izglītības pulciņu vai mazpulku vadītāji 2018.gada 25.maijā tiks aicināti uz konkursa noslēguma  apbalvošanas pasākumu Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē.
 • Katras vecuma grupas konkursa uzvarētājiem no Zemkopības ministrijas turējumā esošā Meža attīstības fonda tiks finansēta ekskursija pa Latviju:

1.vietai – transporta pakalpojumi 450 euro vērtībā.

2.vietai – transporta pakalpojumi 450 euro vērtībā.

3.vietai – transporta pakalpojumi 300 euro vērtībā.

 • Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā.

11.    Konkursa izpētes darbu publicēšana un izmantošana, fotogrāfiju publicēšana

 • Konkursa organizētājiem ir tiesības konkursam iesniegtos izpētes darbus izmantot bukletos, izplatīt masu saziņas līdzekļos, digitālajos materiālos un pavairot bez konkursa dalībnieku ikreizējas piekrišanas.
 • Konkursa organizētājiem ir tiesības visus konkursam iesniegtos un par atbilstošiem atzītos izpētes darbus nodot publiskai apskatei.
 • Aizpildot pieteikuma veidlapu, konkursa dalībnieks aizpilda apliecinājumu, ka konkursa organizētājiem ir tiesības iesniegtos izpētes darbus un dalībnieku fotogrāfijas izmantot bukletos, izplatīt masu saziņas līdzekļos, digitālajos materiālos un pavairot bez konkursa dalībnieku ikreizējas piekrišanas.

12.    Kontaktpersona par konkursu

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā referente Māra Mīkule, e-pasts: mara.mikule@zm.gov.lv, tālrunis 67027553.