2. Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā - Helsinki, 1993.gads

Otrā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā “Saistības ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai Eiropā”

1993. gadā Somijā, Helsinkos norisinājās otrā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā (MCPFE). Otrās Konferences nepieciešamību noteica nodoms un apņemšanās UNCED pieņemtos lēmumus piemērot reģionālajiem un valstu mērogiem.

Helsinkos pieņēma Vispārējo Deklarāciju un parakstīja četras rezolūcijas:

• „Eiropas mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas vispārējie principi”;

• „Eiropas mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas vispārējie pamatprincipi”;

• „Sadarbība mežsaimniecības jomā ar pārejas ekonomikas valstīm”;

• „Eiropas mežu ilgtermiņa pielāgošanās klimata pārmaiņām procesa stratēģijas”.