3. Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā - Lisabona, 1998.gads

Trešā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā “Atzīstot mežu daudzveidīgo lomu”

1998. gadā Portugālē, Lisabonā norisinājās trešā Ministru Konference par Mežu Aizsardzību Eiropā (MCPFE). Konferencē galvenais uzsvars tika vērsts uz sociālekonomiskajiem jautājumiem, vēršot uzmanību uz saikni starp mežu un sabiedrību.

36 valstu pārstāvji un Eiropas Kopiena pieņēma Vispārējo Deklarāciju un parakstīja 2 Lisabonas rezolūcijas:

• „Cilvēki, meži un mežsaimniecība – ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sociāli-ekonomisko aspektu pilnveidošana”;

• „Viseiropas ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas kritēriji, indikatori un operatīvā līmeņa vadlīnijas”.

Konferencē ministri turklāt nolēma izstrādāt Darba Programmu, lai īstenotu savas saistības un līdz šim dotos solījumus. Tā tika pieņemta 1999. gada oktobrī, un tā aplūko vairāk nekā 40 pasākumus, tostarp svarīgus meža politikas īstenošanas instrumentus, kā, piemēram, nacionālās meža programmas; kritērijus un indikatorus ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas novērtēšanai.