Projekts FUTUREforest - Eiropas Savienības INTERREG projekts „Nākotnes meži”

Eiropas Savienības INTERREG projekta Nākotnes meži” mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu, informācijas izplatīšanu un jaunu pieeju izveidi meža apsaimniekošanā un klimata pārmaiņu potenciālo negatīvo ietekmi uz mežiem mazināšanā.

Projekta „Nākotnes meži” („FUTUREforests”) mērķis ir padziļināt meža nozares speciālistu un sabiedrības zināšanas par klimata pārmaiņām un rast iespējami labākus piemērošanās risinājumus mežsaimniecībā, jo meža un mežsaimniecības loma klimata pārmaiņu ietekmē pieaug.

Lai tos sasniegtu, projekta dalībniekiem izvirzīti vairāki uzdevumi:

  • apzināt un apkopot esošās zināšanas, pieredzi un praksi meža apsaimniekošanā saistībā ar klimata izmaiņu jautājumiem;
  • demonstrēt pieredzi projekta partneriem un izvērtēt projekta partneru pieredzi;
  • sagatavot informatīvo materiālu, kas uzlabotu meža īpašnieku zināšanas un veicinātu labas mežsaimnieciskās prakses attīstību;
  • sagatavot rekomendācijas meža politikas un stratēģijas vadlīniju pilnveidošanai meža apsaimniekošanas un klimata pārmaiņu jomā.

 

Projekta ilgums ir 36 mēneši, līderpartneris ir Brandenburgas Lauku attīstības ministrija (Vācija). Latviju projektā pārstāv Zemkopības ministrija, sadarbojoties ar meža ekspertiem no LVMI „Silava”.

 

Kopā ar Latviju projekta „FUTUREforests” partnervalstis (valstu reģioni) ir Lielbritānija (Velsa), Vācija (Brandenburga), Francija (Auvergne), Spānija (Katalonija), Bulgārija un Slovākija. Katrs projektā iesaistītais partneris ir atbildīgs par konkrētu klimata pārmaiņu aspektu: Latvija par kokmateriālu ražošanu (ekonomiskā vērtība), sugu mainība, CO2 uzkrājumu, Francija – bioloģisko daudzveidību, Bulgārija – augsnes aizsardzību, Vācija – zināšanu izplatīšanu, Spānija – dabas riskiem (t.sk. vētru, plūdi, ugunsgrēku draudi), Slovākija – CO2 piesaisti, Lielbritānija – ūdens apsaimniekošanu.


Meža nozares speciālisti un zinātnieki aktīvi iesaistās diskusijās par klimata izmaiņām Latvijā

Pagājušajā nedēļā Rīgā, viesnīcas „Islande” konferenču zāle projekta FUTUREforest projekta ietvaros norisinājās starptautiska zinātniskā konference un seminārs, kā arī vairākas projekta dalībvalstu partneru darba grupas.

Konferences un semināra mērķis bija pievērst meža nozares speciālistu uzmanību klimata izmaiņu jautājumam un sniegt plašāku ieskatu par meža nozares lomu un iespējamo ieguldījumu globālās klimata politikas kontekstā, kā arī diskutēt par meža apsaimniekošanu, ņemot vērā sagaidāmos klimata izmaiņu aspektus.

Zinātniskā konference „Koku un mežaudžu adaptācija un tās vecināšanas iespējas” bija pirmā tik plaša mēroga konference Latvijā, kurā zinātnieki no Lietuvas, Polijas, Latvijas, Igaunijas, Somijas, ASV, Zviedrijas, Spānijas un Slovākijas iepazīstināja meža nozares ekspertus ar zinātniski pamatotām rekomendācijām labas mežsaimnieciskās prakses veicināšanai. Dažādu specializāciju pētnieki dalījās redzējumā par meža ģenētiku, selekciju, dabisko traucējumu analīzi (vētras, ugunsgrēku) u.c., kā arī pauda plašu skatījumu uz jautājumiem saistībā ar meža pielāgošanās iespējām.

Latvijai šāda veida viedokļu apmaiņa ir ļoti aktuāla, jo klimata izmaiņu modeļi liecina, ka temperatūras paaugstināšanās turpināsies un pieaugs ekstrēmu dabas parādību biežums – karstuma viļņi, nokrišņu un vētru biežums un intensitāte. Arī ANO Klimata konferencē šī gada 29.novembrī Meksikā (Kankūnā) plānots pieņemt lēmumu par meža nozares iekļaušanu klimata pārmaiņu politikas režīmā pēc 2012.gada.

Seminārā „Meža nozares potenciālais ieguldījums globālās klimata politikas kontekstā” tika apspriestas meža emisiju uzskaites metodes un ar tām saistītie pretrunīgie politisko sarunu procesi. EK Kopīgais pētniecības centra Klimata pārmaiņu nodaļas zinātnieks G.Grassi raksturoja šobrīd ES un globālā līmenī apspriestās zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIM) sektora emisiju uzskaites pieejas, atšķirības attiecībā uz meža nozares piesaistes vērā ņemšanu un to ietekmi uz valstu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā mērķiem. Latvijai ir būtiski, vai un kādā mērā tiks ņemtas vērā meža nozares sniegtās emisiju piesaistes.

EK Klimata politikas ģenerāldirektorāta pārstāvis O.Larsons runāja par ES politiku attiecībā uz meža nozares lomu globālās klimata politikas kontekstā un ES izvirzītajiem klimata pārmaiņu mazināšanas mērķiem. O.Larsons norādīja, ka šie jautājumi tiek intensīvi apspriesti ES līmeni, taču viennozīmīgas atbildes ne dalībvalstu, ne interešu grupu vidū nav, un šobrīd EK ir uzsākusi šo jautājumu sabiedrisko apspriešanu. EK vēlas izvērtēt iespējamo turpmāko rīcību un piemērotākos instrumentus ES līmenī.

Uzskaites metodes izvēle un tajā ietvertie principi var būtiski ietekmēt meža politiku Latvijā. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka nosakot globālās klimata politikas ietvarus, nacionālā meža politika nedrīkst tikt nesamērīgi ietekmēta. Veicinot pēc iespējas lielākās emisiju piesaistes meža nozarē, šo meža nozares funkciju nedrīkst noteikt kā vienīgo nozares prioritāti, aizmirstot par citām būtiskām funkcijām. Otrs būtisks aspekts ir valstu sniegtā ieguldījuma objektīvs salīdzinājums, ko ietekmē pieejamo datu precizitāte un uzskaites metožu nepilnības.

Konferenci un semināru kopīgi organizēja LR Zemkopības ministrija Eiropas Savienības INTERREG IVC projekta „FUTUREforests” (Nākotnes meži) ietvaros sadarbībā ar LVMI „Silava” un Igaunijas Meža un lauku inženieru institūtu (EMU), konferences ietvaros notika arī IX starptautiskās SNS grupas „Dabisko traucējumu analīze meža ekosistēmu apsaimniekošanai ” tikšanās.

Starptautiskās sadarbības projekts „FUTUREforests” jeb „Nākotnes meži” savu darbību uzsāka 2008. gada nogalē. Projekta virsmērķis saistīts ar ES reģionu attīstības politikas efektivitātes uzlabošanu. Kā galvenie mērķi atzīmējami reģionālo un lokālo meža apsaimniekošanas politiku un prakses uzlabošana un klimata pārmaiņu efekta mazināšana.

Vairāk informācijas:
Māra Mīkule
Zemkopības ministrija
Meža departaments
Meža stratēģijas nodaļa
Projekta „FUTUREforest” administratore
Tel. 67027553; 26341013