Meža attīstības fonda atbalstītie projekti

2021.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti
 

Zinātniskās izpētes projekti

1. "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs J.Donis.
2. "Latvijai piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvērtēšana iespējamā Eiropas līmeņa zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes uzskaites regulējuma pārskatīšanā (tai skaitā tehnisko korekciju īstenošana 2021. gadam noteikto mērķu sasniegšanai)", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs A.Lazdiņš.
3. "Meža ieguldījuma novērtējums Latvijas nacionālā kopprodukta aprēķinā", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”.

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1. Pasākuma "Meža dienas 2021" norises nodrošināšana, Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe.
2. Bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošana, Biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis. (Buklets LV, Buklets EN)
3. Meža nozares gada balvas izgatavošana, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele

 

2020.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1. "Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings, metodikas pilnveide, ņemot vērā personas datu aizsardzības prasības", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs J.Donis.

2. "Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs J.Donis.

3. "Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. un 2026.–2030. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", pētījuma zinātniskais vadītājs A.Lazdiņš.

4. "Koksnes kā enerģijas avota informācijas apzināšana un datu sagatavošana par Latviju kopīgajai koksnes aptaujai (Joint Wood Energy Enquiry UNECE/FAO, ECE/FAO)" SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, pētījuma zinātniskais vadītājs I.Krasavcevs.  Pielikums

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1. "Meža nozare: skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai" (pasākuma "Meža dienas 2020" norises nodrošināšanai), Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe.

2. Projekts "Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšana (informatīvais un tehniskais nodrošinājums), SIA "3K MANAGEMENT", projekta vadītājs G.Kronbergs.

3. Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums “Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”, NOD “Nākotnes attīstības fonds”, projekta vadītājs V.Bukults.

4. Bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošana, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis.  (Buklets LV, Buklets EN)

5. Projekts "Grāmatas par bērzu izdošana, izmantojot skolēnu konkursā "Mūsu mazais pārgājiens" apkopoto informāciju "No folkloras, tautas dzīves ziņas līdz biznesam un nākotnes bioekonomikai"", biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis.

6. Privāto meža īpašnieku izglītošanai paredzētā informatīvā materiāla "Egļu audžu aizsardzība pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus L.)" sagatavošana, pamatojoties uz meža kaitēkļu un slimību monitoringa datiem, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", projekta vadītājs A.Šmits.

7. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" izgatavošana, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele.

8. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds.

 

2019.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1. “Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos izmantoto mežu raksturojošo rādītāju precizēšana”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs J.Donis;

2. “Latvijas meža resursu kapitāla vērtējums un priekšlikumi apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai līdz 2050. gadam”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs G.Šņepsts;

3. “Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. gadam papildinājums atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, pētījuma zinātniskais vadītājs A.Lazdiņš. 

Updated Latvia's national forest accounting plan;

Addendum to the Latvia's National Forestry accounting plan

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1.“Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas norises informatīvā un tehniskā nodrošināšana 2019.gada 4.decembrī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma””, SIA “3K MANAGEMENT”, projekta vadītājs G.Kronbergs;

2.”Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" izgatavošana”, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija", projekta vadītāja I.Erele;

3. “Meža dienas 2019 – pašvaldību darbi parkos”, Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe;

4. “Izstādes "Iepazīsties - Koks" nodrošinājums”, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

5. “Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums konkurss "Mūsu mazais pārgājiens””, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

6. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds.

 

2018.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1. "Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, projekta vadītājs J.Donis;

2. "Latvijas situācijai atbilstoša meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšana 2021.–2025. gadam", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”. 1.   2.   3.   4.(Latvia's National Forestry Accounting Plan And Proposed Forest Reference Level 2021-2025)

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1. “Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas norises informatīvā un tehniskā nodrošināšana Siguldas kultūras namā 2018.gada 14.decembrī”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, projekta vadītāja D.Langiša;

2. Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" izgatavošana, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija", projekta vadītāja I.Erele;

3. Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei (Meža dienas 2018), Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe;

4. Izstādes "Iepazīsties - Koks" uzturēšanas nodrošināšana, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

5. Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums “Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens””, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

6. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds.

 

 

2017.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1. "Meža kaitēkļu un slimību monitorings", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs A.Šmits;

2. LVMI "Silava" - "Metodikas izstrādei bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai nacionālā meža monitoringa ietvaros", projekta vadītājs J.Donis.

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises informatīvā un tehniskā nodrošināšana 2017. gada 2.martā Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija", projekta vadītāja I.Erele;

2. Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" izgatavošana, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija", projekta vadītāja I.Erele;

3. Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei, Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe;

4. Izstādes "Iepazīsties - koks" uzturēšana, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

5. Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums konkurss "Mūsu mazais pārgājiens" noslēgums, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

6. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds

 

 

2016.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1.    "Meža kaitēkļu un slimību monitorings", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs J.Jansons;

2.    LVMI "Silava" - "Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings", projekta vadītājs J.Donis.

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1.     Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises informatīvā un tehniskā nodrošināšana 2016. gada 6. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija", projekta vadītāja I.Erele;

2.     Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" izgatavošana, biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija", projekta vadītāja I.Erele;

3.     Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei, Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe;

4.    Izstādes "Iepazīsties - koks" uzturēšana, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

5.    Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums konkurss "Mūsu mazais pārgājiens" noslēgums, biedrība "Zaļās mājas", projekta vadītājs K.Ceplis;

6.    Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu fonds.

 

 

2015.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1.    Nacionālais meža monitorings, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs J.Jansons;
2.    Insekticīda Magtoksīns efektivitātes pārbaude zem apaļo kokmateriālu mizas esošo kaitēkļu ierobežošanā, SIA „Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs”, projekta vadītāja L.Ozoliņa-Pole;
3.    Īpaši aizsargājamo meža, krūmāju un purva biotopu noteikšanas metodikas zinātniskā pamatojuma izstrāde, Latvijas Universitāte, projekta vadītājs G.Brūmelis;

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1.    Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas norises informatīvā un tehniskā nodrošināšana 2015.gada 22.maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele;
2.    Meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs” izgatavošana, biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele;
3.    Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam, Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe;
4.    Izstādes „Iepazīsties – Koks” uzturēšana”, biedrība „Zaļās mājas”, projekta vadītājs K.Ceplis;
5.    Skolu jaunatnes izglītošanas pasākums konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” noslēgums, biedrība „Zaļās mājas”, projekta vadītājs K.Ceplis;
6.    Meža nozares gada balvas „Zelta Čiekurs” balvu fonds.

 

 

2014.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1.    Nacionālā meža monitoringa norise 2014.gadā, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs J.Jansons;

2.    Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs J.Donis;

3.    Zinātniskā pamatojuma izstrāde informācijas aktualizācijai Meža valsts reģistrā, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs J.Donis;

4.    Koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ieguvē monitorings, SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, projekta vadītājs K.Būmanis.

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1.    Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā, Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe;

2.    Meža nozares izstādes „Iepazīsties – Koks!” uzturēšanas nodrošinājums, biedrība „Zaļās mājas”, projekta vadītāja A.Viļuma;

3.    Skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma „Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” norises nodrošināšana, biedrība „Zaļās mājas”, projekta vadītāja A.Viļuma;

4.    Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonijas 2014.gada 8.maijā Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā, Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele;

5.    Meža nozares gada balvu „Zelta Čiekurs” izgatavošana. Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele;

6.    Meža nozares gada balvas „Zelta Čiekurs” balvu fonds.

 

 

2013.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Zinātniskās izpētes projekti

1. Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs J.Donis;

2. Koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ieguvē monitorings (2013), Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, projekta vadītājs K.Būmanis;

3. Meža nozares profesionālās izglītības efektivitātītes novērtējums”, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, projekta vadītājs A.Domkins;

4. Pamatojuma izstrāde īpaši aizsargājamo mežu, krūmāju un purvu biotopu veidu noteikšanas kritērijiem, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, projekta vadītājs M.Laiviņš.

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

1. Latvijas iedzīvotāji  kopā nākotnes mežam, Latvijas Pašvaldību savienība, projekta vadītāja S.Sproģe;

2. Izstādes „Iepazīsties – Koks!” uzturēšanas nodrošinājums, biedrība „Zaļās mājas”, projekta vadītāja A.Viļuma;

3. Skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma „Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” norises nodrošināšana, biedrība „Zaļās mājas”, projekta vadītāja A.Viļuma;

4. Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonijas 2013.gada 12.aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā,  Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele;

5. Meža nozares gada balvu „Zelta Čiekurs” izgatavošana. Latvijas Kokrūpniecības federācija, projekta vadītāja I.Erele;

6. Meža nozares gada balvas „Zelta Čiekurs” balvu fonds.

 

 

2012.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti


 

Ilgtermiņa zinātniskās izpētes projekts

1. Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (LVMI "Silava"), inst@silava.lv, T:67942555, J.Donis.

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

2. Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012”. Latvijas Pašvaldību savienība. S.Sproģe

3. Mēbeļrūpniecības konkurētspējas izpēte. SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. A.Domkins

4. Koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ieguvē monitorings. SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. K.Būmanis

5. Meža nozares gada balvu „Zelta Čiekurs” izgatavošana. Latvijas Kokrūpniecības federācija. K.Klauss.

6. Piespraužu izgatavošana Meža nozares gada balvas „Zelta Čiekurs” laureātiem. K.Klauss.

7. Meža nozares gada balvas „Zelta Čiekurs” balvu fonds.

 

2011.gada finansētie Meža attīstības fonda projekti

 

Ilgtermiņa zinātniskās izpētes projekts

1.   Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (LVMI "Silava"),inst@silava.lv, T:67942555, J.Donis.
Valsts starptautisko saistību projekts

2.   Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta „Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System” FUTMON ieviešana valsts starptautisko saistību izpildes nodrošināšanai, LVMI "Silava", inst@silava.lv, T:67942555, A.Lazdiņš.

 

Meža nozares atbalsta un attīstības projekti

3.   Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20.gadadienas pasākumu nodrošināšana Auces, Daugavpils, Ilūkstes, Ozolnieku, Priekuļu novadā, Valkas novada Kārķu pagastā un Saldus novada Kursīšu pagastā. Latvijas Pašvaldību savienība. S.Sproģe

4.   Skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma „Konkurss „Mūsu     mazais pārgājiens”” nodrošināšana. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs. S.Grundšteine.

5.   Meža nozares gada balvu "Zelta Čiekurs" izgatavošana. Latvijas Kokrūpniecības federācija. A.Plociņa.

6.   Bukleta “Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados” sagatavošana un izdošana. SIA BALTI Group. K. Ekbauma-Miķelsone.

7.   Starptautiskajam Meža gadam veltītu pasākumu norises nodrošināšana. Latvijas Meža darbinieku biedrība. M.Šīrante.

8.   Meža nozares gada balvas "Zelta Čiekurs" balvu fonds.
MAF ziedojumu projekts

9. Latvijas Kokrūpniecības nozares interešu pārstāvniecība Eiropā 2011.gadā. Biedrība „Latvijas Kokrūpniecības federācija. K.Klauss.