Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, Aizsargāts cilmes vietas nosaukums, Garantētas tradicionālas īpatnības

ES valstīs, īpaši Itālijā, Spānijā un Francijā ir plaši izplatīta kvalitatīvas pārtikas ražošana aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmu ietvaros, kuru galvenie uzdevumi ir:

1. aizsargāt produktu nosaukumus no ļaunprātīgas izmantošanas;

2. informēt patērētājus par produktu ģeogrāfisko izcelsmi, kvalitāti, ražošanas tradīcijām;

3. veicināt produktu ražošanas dažādību;

4. radīt produktiem ar īpašām iezīmēm lielāku konkurētspēju tirgus apritē salīdzinot ar līdzīga veida produktiem.

Lai reģistrētu produktu kā Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produktu (PGI) vai Aizsargātu cilmes vietas nosaukuma produktu (PDO), vai produktu ar Garantētām tradicionālām īpatnībām (TSG) (turpmāk – ģeogrāfiskās norādes shēmas), ir jāizpilda nosacījumi, kas noteikti Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktos.

Reģistrācijas process

Produktu atzīšanas procedūra ir ilgstošs process, kas var ilgt vairāk kā gadu.

Ražotājs vai ražotāju grupa, kuri vēlas reģistrēt produktu kādā no pārtikas kvalitātes shēmām, iesniedz iesniegumu Pārtikas un veterinārajā dienestā, tam klāt pievienojot produkta specifikāciju – produkta nosaukumu, produkta veidu, produkta aprakstu, ražošanas metodes aprakstu, produkta specifiskuma un tradicionālā raksturojuma aprakstu, kā arī kvalitātes prasību minimumu, kā kontroles institūcija (Pārtikas un veterinārais dienests) var pārliecināties par produkta atbilstību kādā no shēmām.

Pārtikas un veterinārais dienests izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus un uzsāk iebildumu izvērtēšanas procedūru. Produkta specifikācija tiek publiskota un jebkura Latvijā dzīvojoša ieinteresētā fiziskā vai juridiskā persona var izvērtēt šo produktu un pamatotu iebildumu gadījumā lūgt apturēt reģistrācijas procesu minētajam produktam. Ja produkts atbilst kādai no shēmām un viena mēneša laikā nav saņemti pamatoti iebildumi produkta reģistrācijai, Pārtikas un veterinārais dienests ražotājam vai ražotāju grupai izsniedz pagaidu sertifikātu un nosūta visus saistītos dokumentus Eiropas Komisijai izvērtēšanai un reģistrācijai. Eiropas Komisija izvērtē atsūtītos dokumentus un uzsāk iebildumu izvērtēšanas procedūru Eiropas Savienības līmenī, kur jebkura Eiropas Savienībā dzīvojoša ieinteresētā fiziskā vai juridiskā persona var izvērtēt šo produktu un pamatotu iebildumu gadījumā lūgt apturēt reģistrācijas procesu minētajam produktam. Eiropas Savienības iebildumu izvērtēšanas procedūra ilgst vismaz 6 mēnešus.

Rezultātā – Eiropas Komisijā tiek reģistrēts produkts kādā no ģeogrāfisko norāžu shēmām, par ko tiek pieņemta Eiropas Komisijas regula un produkts tiek iekļauts vienotā Eiropas Kopienas  reģistrā.

Tā kā ES normatīvie akti paredz, ka jebkura pamatoti ieinteresēta fiziskā vai juridiskā persona var iebilst pret paredzēto reģistrāciju, katrai grupai, kas izlēmusi pieteikt savu produktu kādā no kvalitātes shēmām, iepriekš jāveic rūpīga izpēte. Pieteikumu var iesniegt ražotāju vai pārstrādātāju apvienība, kuri strādā ar vienu un to pašu lauksaimniecības vai pārtikas produktu.

Prasības produktam

1. Lai pārtikas produktam varētu piešķirt aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, tam jābūt raksturīgam tikai šim noteiktajam ģeogrāfiskajam apgabalam un vismaz vienam no produkta gatavošanas posmiem - ražošanas, pārstrādes vai sagatavošanai – jānotiek ierobežotā ģeogrāfiskajā apgabalā. Piemēram, ja kādam ražotājam būs vēlēšanās kā īpašo „ģeogrāfisko” produktu ražot „Latgales medu”, tad ražotājam būs jāpierāda, ka citā vietā pasaulē šādu produkciju neražo un, ja ražo, tad tā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības ir saistītas ar ģeogrāfisko izcelsmi - Latgali. Turklāt vienam no produkta ražošanas, pārstrādes vai sagatavošanas procesiem jānoris tikai un vienīgi Latgalē, piemēram, medus ieguvei.

2. Atšķirībā no pārtikas produktiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, produktiem ar cilmes vietas aizsardzību visam procesam – no izejvielas ieguves līdz iesaiņotam galaproduktam - jānotiek tikai un vienīgi šajā konkrētajā apgabalā. Turklāt produktam jāpiemīt kvalitātei vai īpašībām, ko rada galvenokārt vai vienīgi ģeogrāfiskā vide ar tās raksturīgajiem dabas un cilvēciskajiem faktoriem. Tātad, ja „Latgales medus” gribēs lepoties ar cilmes vietas aizsardzību, tad visām izejvielām un visiem procesiem būs jānorisinās vienīgi Latgalē.

Pasaulē ir daudz piemēru, kas spilgti raksturo īpašo, ar ģeogrāfiskajām un cilmes vietas norādēm aizsargāto pārtikas produktu, piemēram, „Parmas šķiņķis”, „Fetas siers”, „Rokforas siers” (kopā ir aptuveni 3000 ES Aizsargāto ģeogrāfisko norāžu (AĢN) un Aizsargāto cilmes nosaukumus (ACN) produktu).

3. Savukārt par produktiem ar garantētām tradicionālām īpatnībām sauc tos, kas tradicionāli lietoti šajā teritorijā un kuriem vismaz 30 gadu garumā ir apliecinājums par nodošanu no vienas paaudzes nākamajai. Jāteic, visā lielajā ES teritorijā to ir pavisam nedaudz – tikai ap  40 – un viens no zināmākajiem Latvijā ir „Mocarellas siers”.

 

Oficiālās procedūras

Pēc produkta reģistrācijas kādā no pārtikas kvalitātes  shēmām, produktu receptūras tiek publicētas ES oficiālajā vēstnesī, tātad tās kļūst publiski pieejamas ikvienam. Receptes ir ļoti interesantas, un tajās ir ievīts šis īpašais stāsts, leģenda. Piemēram, receptē spāņu produktam “Ovos Moles de Aveiro”, ko izgatavo sajaucot jēlus olu dzeltenumus ar cukura sīrupu smalki aprakstīts produkta sagatavošanas process, kā olu dzeltenumi tiek atdalīti no baltumiem, norādīts kādā temperatūrā produkts tiek karsēts un tamlīdzīgas detaļas. Kā arī vēsturiskas norādes, ka senākais dokuments, kurā minēts šis īpašais produkts, ir datēts jau ar 1502.gadu. Tomēr tas, kāds ir sagatavošanas process kopumā, aprakstīts īpaši netiek - ne olu masas maisīšanas temps, uguns „stiprums”, kas it kā ļauj recepti līdz galam neatklāt.

Jāņem vērā, ka kvalitatīvas pārtikas ražošanas attīstības pamatā ir valsts un ārvalstu investīcijas, arī fizisku un juridisku personu līdzekļu ieguldīšana kvalitatīvas pārtikas ražošanas racionālā attīstībā, ražošanas faktoru optimālu izmantošana un lauksaimnieku ienākumu atbalsts, veicinot strukturālo pasākumu attīstību.

Nepieciešama arī perspektīvo tirgus nišu noteikšana kopējā tirgus ietvaros, pārtērētāju pieprasījuma veicināšana pēc kvalitatīvas pārtikas; ražošanas bāzes modernizācija, nodrošinot atšķirīgus nosacījumus ražošanas procesā un pakalpojumu saņemšanā, plašas sabiedrības locekļu atšķirīgajam pieprasījumam.

Eiropas Savienībā reģistrētos un pieteiktos produktus var apskatīt šeit.