Eiropas Kopienas tiesas spriedums par mutaģenēzi

2018.gada 25.jūlijā ir pieņemts Eiropas Kopienas tiesas (EKT) spriedums par Lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu – Ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē – Mutaģenēze – Direktīva 2001/18/EK – 2. un 3. pants – I A un I B pielikums – “Ģenētiski modificēta organisma” jēdziens – Ģenētiskās modifikācijas paņēmieni/metodes, kas tradicionāli tiek lietoti un kas tiek uzskatīti par drošiem – Jauni mutaģenēzes paņēmieni/metodes – Riski cilvēku veselībai un videi – Dalībvalstu rīcības brīvība, transponējot direktīvu – Direktīva 2002/53/EK – Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējais katalogs – Augu šķirnes, kas kļuvušas izturīgas pret herbicīdiem – 4. pants – Iespējamība kopējā katalogā iekļaut mutaģenēzes ceļā iegūtas ģenētiski modificētas šķirnes – Prasība cilvēku veselības un vides aizsardzības jomā – Atbrīvojums Lieta C-528/16 
 

EKT spriedums