Pārtikas oficiālā kontrole

Komisijas 2005. gada 15. novembra regula (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem

 

Komisijas 2005. gada 15. novembra Regula (EK) Nr.2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (LV kons)/(EN kons)

 

Komisijas 2005. gada 5. decembra Regula (EK) Nr.2074/2005, ar ko nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr.853/2004, un oficiālās kontroles organizēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr.854/2004 un (EK) Nr.882/2004, izņēmumus Regulai (EK) Nr.852/2004 un groza Regulu (EK) Nr.853/2004 un (EK) Nr.854/2004 (LV kons)/(EN kons

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) Nr.2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem (LV kons)/(EN kons)