Pesticīdu atliekas pārtikā

Zemkopības ministrijas

RĪKOJUMS

Rīgā, 08.08.2019                            Nr. 98

 

Par Nacionālo pesticīdu atlieku kontroles programmu 2020., 2021. un 2022. gadam 

 

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (turpmāk – Regula Nr. 396/2005) 30. pantu, Komisijas 2019. gada 28. marta Īstenošanas Regulu (ES) 2019/533 par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2020., 2021. un 2022. gadam, kas pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību maksimālajiem pesticīdu atlieku līmeņiem un novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās,  2018. gada pesticīdu atlieku kontroles rezultātus (izmeklētajos paraugos pesticīdu atlieku līmeņi, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos limitus, nav konstatēti) Latvijā, lauksaimniecības kultūru ražošanas apjomus un augu aizsardzības līdzekļu lietojumu Latvijā, darbīgo vielu metabolismu un risku patērētājiem un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19. panta otrās daļas 5. punktu un trešo daļu:

 

1. Apstiprināt Nacionālo pesticīdu atlieku kontroles programmu 2020., 2021. un 2022. gadam (pielikums).

 

2. Pārtikas un veterinārajam dienestam noņemt paraugus Latvijas izcelsmes produktiem un iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” pesticīdu atlieku līmeņa kontrolei augu un dzīvnieku valsts izcelsmes produktos, ievērojot šā rīkojuma pielikumā katram produktam norādīto obligāti noņemamo paraugu skaitu.

 

3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” laboratoriski izmeklēt tam iesniegtos paraugus, ievērojot valsts budžeta apakšprogrammā 20.02.00 „Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi” piešķirto finansējumu.

 

4. Pārtikas un veterinārajam dienestam pārskatu par programmas īstenošanas laikā izmeklētajiem paraugiem iesniegt Zemkopības ministrijai līdz kārtējā gada 1. martam par iepriekšējo gadu.

 

5. Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļai no Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta saņemto pārskatu par programmas izpildi iepriekšējā gadā ievietot Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē līdz kārtējā gada 1. maijam.

6. Zemkopības ministrijas Veterinārajam un pārtikas departamentam sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu līdz kārtējā gada 1. septembrim aktualizēt programmas projektu nākamajiem trijiem gadiem, ievērojot Regulas Nr. 396/2005 30. panta 1. punktā noteikto un iesniegt ministram.

 

7. Zemkopības ministrijas Veterinārajam un pārtikas departamentam līdz kārtējā gada 30. septembrim nodrošināt aktualizētās programmas nākamajiem trijiem gadiem iesniegšanu Eiropas Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei. 

 

8. Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

 

9. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2018. gada 9. augusta rīkojumu Nr. 88 „Par Nacionālo pesticīdu atlieku kontroles programmu 2019., 2020. un 2021. gadam”.

 

 

 

Ministrs K. Gerhards

 

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr. 356 „Pesticīdu atlieku kontroles kārtība augu un dzīvnieku izcelsmes produktos”