Izmaiņas pārstrādātas ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas ievešanā

2020. gada 24. janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 46 “Prasības un robežkontroles kārtība tādai no trešajām valstīm ievedamajai pārtikai un saskarei ar pārtiku paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem, kam nepiemēro oficiālo robežkontroli”, kas nosaka, ka pasažieru personīgajā bagāžā un personīgam patēriņam paredzēta pārstrādāta ne-dzīvnieku izcelsmes pārtika turpmāk robežkontrolei netiks pakļauta. Tāpat tā netiks kontrolēta  gadījumos, kad tā būs preču sūtījumos, kas paredzēti fiziskām personām un nav paredzēts to laist tirgū.
 
Tas gan neattiecas uz augsta riska produktiem, piemēram, uz žāvētām aprikozēm, vīģēm, lazdu riekstiem, pistācijām un rozīnēm (un jebkuru izstrādājumu, kas satur vairāk par 20% minētos žāvētos augļus un/vai riekstus) no Turcijas, žāvētām aprikozēm no Uzbekistānas, kā arī citiem ausgta riska produktiem, kas minēti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1793 (2019. gada 22. oktobris) par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660.
 
Augsta riska pārtikas produktu saraksts, uz kuriem iepriekšminētie atvieglojumi neattieksies, pieejams ŠEIT.
 
Regulā 2019/1793 minētos produktus būs jāuzrāda kontrolei, ja to kopsvars pārsniegs 30kg.
 
Turpmāk kontrolei netiks pakļautas preces arī šādos gadījumos:
 
  • Ja preču kontroli ir veikusi citas dalībvalsts kompetentā iestāde;
  • Ja preču nosūtītājs ir Eiropas Ekonomikas zonas vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (Norvēģija, Šveice, Islande, Lihtenšteina).
  • Ja preces atrodas starptautiskajā satiksmē iesaistītos transportlīdzekļos, kurus neizkrauj, un tās ir paredzētas apkalpes locekļu un pasažieru patēriņam;
  • Ja preču svars nepārsniedz 30 kilogramus un preces ir tirdzniecības vai laboratorijas paraugi vai izstādes eksponāti, kuri nav paredzēti laišanai tirgū vai paredzētas zinātniskiem mērķiem.
 
Noteikumi nosaka arī, ka par kravu atbildīgajai personai jānodrošina piekļuvi visām kravas daļām, pēc dienesta pieprasījuma, kravu daļēji vai pilnībā izkraujot.
  • Publicēts:
    23.01.2020